Terma & Syarat


Berikut ini menerangkan terma dan syarat di mana Program i-3s menawarkan anda akses kepada perkhidmatan kami (“Terma dan Syarat”)


1. Pemerbadanan Polisi ke dalam Terma dan Syarat


Dasar-dasar berikut disifatkan telah dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat ini dengan merujuk kepada terma dan syarat tambahan yang berkaitan dengan perkhidmatan i-3s khusus yang kami tawarkan.


Setiap dasar Terma dan Syarat ini boleh ditukar dari semasa ke semasa dan berkuatkuasa serta merta selepas kami menyiarkan perubahan pada perkhidmatan kami. Di samping itu, apabila menggunakan perkhidmatan tertentu, anda bersetuju bahawa anda tertakluk kepada sebarang dasar atau peraturan, yang disiarkan bersama dengan perkhidmatan tersebut. Semua dasar atau peraturan yang disertakan dengan ini dimasukkan dengan merujuk kepada Terma dan Syarat ini.

 

2. Penerimaan Terma dan Syarat


Terma dan Syarat ini menetapkan keseluruhan perjanjian antara anda dan Emerging Enterprise Sdn Bhd (“EE”) dan terpakai kepada penggunaan kad i-3s, aplikasi i-3s iPhone dan Android (“i-3s”) dan laman web www.i-3s.com.my (yang bersama-sama akan dirujuk sebagai “Laman”).


Sila ambil perhatian bahawa dengan menggunakan Laman ini, anda dianggap telah membaca dan menandakan perjanjian anda untuk terikat oleh Terma dan Syarat ini, seperti yang dikemas kini dan diubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami.


Di samping itu, apabila anda menggunakan sebarang perkhidmatan di Laman kami, semasa atau masa hadapan, anda juga akan tertakluk kepada terma dan syarat lanjut, dasar dan garis panduan yang berkaitan dengan perkhidmatan tertentu itu. Segala terma dan syarat lanjut, dasar dan garis panduan, akan dianggap dimasukkan dalam Terma dan Syarat ini.


Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini, sila jangan gunakan atau mengakses Laman kami. Anda mesti membaca, bersetuju dengan, dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini dan Dasar Privasi, yang merangkumi terma dan syarat yang dinyatakan secara jelas di bawah dan yang dimasukkan dengan rujukan, sebelum anda boleh menjadi ahli Program i-3s.


Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang Laman dan bagaimana ia berfungsi, sila rujuk kepada kami melalui nombor telefon yang tertera di laman web kami.


Kami boleh meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan memaparkan syarat yang dipinda di Laman kami.


Dalam Terma dan Syarat ini, anda atau pihak anda mana-mana orang atau entiti menggunakan Laman ini (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Pengguna”). Kecuali dinyatakan sebaliknya, kami atau kita akan merujuk secara kolektif kepada EE dan / atau sekutunya. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua rujukan kepada bank dalam Terma dan Syarat ini termasuk mana-mana bank yang menyediakan perkhidmatan perbankan internet bersamaan dengan Program i-3s.


3. Kelayakan


Untuk menggunakan Laman ini, anda mesti mendaftar untuk membuka akaun dengan Program i-3s. Laman kami hanya tersedia untuk individu atau perniagaan yang boleh membentuk kontrak mengikat secara sah di bawah undang-undang yang terpakai. Tanpa menghadkan yang tersebut di atas, Laman kami tidak tersedia kepada individu di bawah umur 15 tahun, melainkan dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga yang mendaftar dengan program i-3s. Laman kami tidak tersedia kepada orang yang digantung dari Laman kami, atau kepada orang yang kami, menurut budi bicara kami, melihat sebagai mendatangkan tahap risiko yang tidak dapat diterima untuk penggunaan Laman kami.


4. Hubungan Rasmi antara Anda dan EE


4.1 EE menyediakan aplikasi dalam talian dan mudah alih melalui Program i-3s untuk mempromosikan sistem kehadiran automatik, zon bebas tunai, dan portal sebagai platform untuk pendidik, ibu bapa, alumni dan komuniti setempat untuk berkomunikasi (di sini disebut sebagai “Program i-3s”). Pengguna boleh menggunakan Laman ini untuk menguruskan e-Wallet mereka termasuk tambah nilai dan pemindahan kepada kad identifikasi pintar anak-anak mereka. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas pembelian kanak-kanak di kantin, kedai buku, dan kedai koperasi di sekolah/ institusi yang menyertai Program i-3s.


4.2 Anda mengakui bahawa EE bukan bank dan Laman itu adalah sistem Kehadiran Automatik, zon bebas Tunai, dan Portal; dan bukannya perkhidmatan perbankan atau perkhidmatan kemudahan kredit.

 


5. Penyelenggaraan dan Penggunaan Akaun Anda


5.1 Semua Pengguna dikehendaki mendaftarkan dan membuka akaun untuk menggunakan Laman ini (“Akaun Pengguna”). Seorang Pengguna hendaklah memberikan semua maklumat itu tetapi tidak terhad kepada nama penuh seperti kad pengenalan atau pasport, no telefon, alamat e-mel dan EE berhak untuk meminta maklumat pada bila-bila masa termasuk selepas penciptaan awal Akaun Pengguna. Pengguna hendaklah memastikan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap.


5.2 Had perbelanjaan harian. Anda boleh menetapkan had untuk perbelanjaan anak setiap sehari melalui aplikasi / laman web yang tersedia.


5.3 Penyelarasan ID E-mel

 • Kemaskini alamat e-mel anda sendiri melalui Aplikasi Mudah Alih
 1. Log masuk kepada aplikasi telefon i-3s
 2. Pilih Edit Profil.
 3. Dalam medan “E-mel”, masukkan alamat e-mel baru anda.
 4. Klik Simpan untuk mengesahkan dan menggunakan perubahan anda.


5.4 Pemberian ganjaran balik untuk penggunaan pembayaran oleh kanak-kanak


EE berhak menawarkan peratusan daripada pembayaran bulanan pengguna dalam bentuk mata ganjaran ke dalam akaun i-3s masing-masing. Kami berhak untuk mengubah peratusan mata ganjaran tanpa notis sewajarnya, ataupun memberhentikan pemberian mata ganjaran.


5.5 Pembelian oleh Pengguna / kanak-kanak


EE tidak bertanggungjawab terhadap kualiti, keselamatan, kesahihan atau aspek lain berkenaan barangan atau perkhidmatan yang dibeli oleh Pengguna / anak-anak mereka.


6. Kata Laluan dan Keselamatan Akaun anda


Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan rahsia nama log masuk, akaun dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses ke Laman anda untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan ke akaun anda. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda, sama ada atau tidak anda dibenarkan. Anda perlu mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan bahawa:


 • Anda keluar dari akaun anda pada akhir setiap sesi;
 • Kata laluan anda disimpan sulit dan selamat dan memaklumkan kami dengan segera jika anda mendapati bahawa kata laluan anda telah diketahui oleh orang lain; dan
 • Jika kata laluan sedang digunakan, atau mungkin digunakan dengan cara yang tidak sah oleh orang lain. EE berhak untuk menolak servis penggunaan dan menamatkan akaun, mengikut budi bicara kami.

7. Ketepatan pendaftaran data


Sila pastikan butiran yang anda berikan semasa pendaftaran dan pembukaan akaun anda adalah tepat dan lengkap. Sila maklumkan EE dengan serta-merta apa-apa perubahan atau pengubahan yang diperlukan untuk maklumat yang telah anda berikan semasa pendaftaran. Anda boleh mengakses dan mengemas kini banyak maklumat yang telah anda berikan kepada EE.


Bagi pengguna dibawah umur 18, ibubapa bersetuju untuk sekolah memberi maklumat yang perlu tujuan pendaftaran dan penggunaan sistem i-3s.


8. Dasar Privasi


Laman diuruskan oleh pemilik dan penyedia perkhidmatan sahnya iaitu EE, yang menyediakan aplikasi atas talian dan telefon untuk mempromosikan program bebas tunai dan ganjaran kredit untuk peniaga yang berdaftar (kemudian dirujuk sebagai “Peniaga”) dan untuk pengedaran dan penjualan produk dan perkhidmatan Peniaga, nilai kad prabayar, baucar dan kupon melalui platform pemasaran digital dan telefon. Pengguna boleh menggunakan Laman ini untuk menguruskan kredit mereka di akaun kredit i-3s (termasuk pembelian dan tambah nilai), program ganjaran mereka dengan Peniaga, atau untuk membeli kad nilai prabayar yang dapat ditebus untuk barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dan dijual oleh Peniaga.


Sebarang penggunaan Laman ini akan ditadbir oleh terma dan syarat penggunaan Laman di www.i-3s.com.my/terma-syarat (“Perjanjian”) dan dasar privasi ini. Semua terma yang digunakan dalam Dasar Privasi ini hendaklah, kecuali dinyatakan sebaliknya, menanggung makna yang ditakrifkan dalam dokumen ini.


 • EE mengambil perhatian bahawa Pengguna mungkin bimbang tentang bagaimana maklumat mengenai Pengguna digunakan dan dikongsi. Notis ini menerangkan dasar privasi kami (“Dasar Privasi”).
 • Dengan melawat Laman ini, Pengguna disifatkan telah membaca, bersetuju dan menerima amalan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.
 • Jenis Maklumat Peribadi: Maklumat yang kami pelajari daripada Pengguna membantu kami memberi perkhidmatan yang terus meningkat dan produk yang tersedia kepada Pengguna di i-3s. Jenis maklumat yang kami perlukan dan dikumpulkan adalah: –
 1. Maklumat dari Pengguna: Kami menerima dan menyimpan mana mana dan semua maklumat yang dimasukkan oleh Pengguna di Laman atau memberikan kami dengan cara lain. Pengguna memberikan kebanyakan maklumat tersebut semasa pendaftaran dengan kami dan apabila Pengguna mencari, membeli, menawar, menyiar, menyertai pertandingan atau soal selidik, atau berkomunikasi dengan khidmat pelanggan. Kami juga mungkin meminta maklumat peribadi tambahan Pengguna dari masa ke semasa. Contoh-contoh jenis maklumat yang dapat mengenal pasti diri yang kami kumpulkan dari alamat e-mel Pengguna ke maklumat nama, alamat, jantina, tarikh lahir, telefon bimbit atau akaun bank anda. Kami menggunakan maklumat yang disediakan oleh Pengguna untuk tujuan seperti bertindak balas kepada permintaan Pengguna, menyesuaikan pembelian masa depan untuk Pengguna dan berkomunikasi dengan Pengguna.
 2. Cookiesdan maklumat automatik: Kami mungkin menerima dan menyimpan jenis maklumat tertentu apabila Pengguna berinteraksi dengan kami. Sebagai contoh, seperti laman web lain, kami boleh menggunakan Cookies dan kami memperoleh jenis maklumat tertentu apabila penyemak imbas web Pengguna mengakses i-3s. Cookies adalah pengecam abjad & angka yang dipindahkan ke pengkalan data i-3s melalui penyemak imbas web Pengguna untuk membolehkan sistem penghantar mengenali pelayar Pengguna dan untuk menyediakan ciri-ciri penggunaan yang peribadi.
 3. Sumber lain: Kami mungkin menerima maklumat tentang Pengguna dari sumber lain dan menambahkannya ke maklumat akaun kami.

9. Keselamatan maklumat


9.1 Kami melindungi keselamatan maklumat pengguna semasa penghantaran dengan menggunakan teknik encryption yang tinggi.


9.2 Apabila menggunakan Laman, ia juga sangat penting bagi Pengguna untuk melindungi daripada akses tanpa kebenaran kepada kata laluan Pengguna dan ke komputer pengguna dan/ atau telefon mudah alih. Pastikan anda log keluar apabila selesai menggunakan komputer dan/ atau telefon mudah alih yang dikongsi.


9.3 Bagaimana i-3s boleh menggunakan dan / atau berkongsi maklumat yang diterima:

i-3s boleh menggunakan maklumat yang dikongsi oleh Pengguna untuk menguatkuasakan mana-mana Terma dan Syarat berhubung dengan Laman ini dan untuk memberi anda perkhidmatan atau produk yang anda minta dan untuk melaksanakan aktiviti lain yang berkaitan dengan perkhidmatan dan produk tersebut, termasuk penghantaran bil dan kutipan wang. EE boleh berkongsi maklumat Pengguna hanya seperti yang diterangkan di bawah dan dengan syarikat berkaitan EE yang sama ada tertakluk kepada Dasar Privasi ini atau mengikuti amalan yang serupa seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.a. Ejen: Kami menggunakan syarikat dan individu lain untuk melaksanakan perkhidmatan untuk kami. Contoh-contoh termasuk penghantaran melalui pos dan e-mel, membatalkan maklumat berulang dari senarai Pelanggan, menganalisis data, menyediakan bantuan pemasaran, menyediakan hasil carian dan pautan (termasuk senarai dan pautan berbayar), memproses pembayaran kad kredit, dan menyediakan perkhidmatan pelanggan. Ejen mempunyai akses kepada maklumat peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka, tetapi mungkin tidak menggunakannya untuk tujuan lain.


b. Perniagaan tergabung tidak terkawal: Kami bekerja rapat dengan perniagaan bersekutu kami. Dalam sesetengah kes, perniagaan ini boleh beroperasi atau dijemput untuk mengendalikan kedai di Laman atau tawaran kepada Pengguna di i-3s. Dalam kes lain, kami boleh mengendalikan kedai, menyediakan perkhidmatan, atau menjual barisan produk bersama dengan perniagaan ini. Kami boleh berkongsi maklumat Pengguna yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak ketiga ini.


c. Tawaran Khas: Kadang-kala kami boleh menghantar tawaran kepada sekumpulan pengguna i-3s yang terpilih bagi pihak perniagaan lain. Anda boleh memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa untuk tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal pihak ketiga tersebut dengan menghubungi kami di support@i-3s.com.my.

d. Pemindahan perniagaan: Semasa kami terus mengembangkan perniagaan kami, kami mungkin menjual perniagaan kami atau menjual atau membeli anak-anak syarikat atau unit perniagaan. Dalam urus niaga tersebut, maklumat pelanggan mungkin merupakan salah satu aset perniagaan yang dipindahkan.


e. Perlindungan dan penguatkuasaan: Kami melepaskan maklumat yang berkaitan dengan akaun dan maklumat peribadi lain apabila kami percaya pelepasan sedemikian sesuai untuk mematuhi undang-undang yang sedia ada; menguatkuasakan atau memohon Terma dan Syarat dan perjanjian lain; atau melindungi hak, harta, atau keselamatan EE, sekutunya, pegawai atau pekerja, Peniaga, Pengguna dan lain-lain. Ini termasuk bertukar maklumat dengan syarikat dan organisasi lain untuk perlindungan penipuan dan pengurangan risiko kredit.


f. Dengan persetujuan Pengguna: Pada situasi lain di mana Pengguna telah memilih untuk berkongsi maklumat tersebut.


9.4 Syarat Penggunaan, Pemberitahuan dan Semakan:


a. Jika Pengguna memilih untuk menggunakan Laman, lawatan Pengguna dan apa-apa pertikaian mengenai privasi adalah tertakluk kepada Dasar Privasi ini dan Terma dan Syarat, Perjanjian ini termasuk batasan liabiliti, timbang tara pertikaian dan penggunaan undang-undang Malaysia. Jika Pengguna mempunyai sebarang kebimbangan mengenai privasi di Laman, sila hubungi kami di support@i-3s.com.mydan kami akan berusaha terbaik untuk memberi penjelasan.

b. Perniagaan kami yang berasaskan teknologi mungkin berubah mengikut perkembangan zaman dan oleh itu Dasar Privasi kami dan Terma dan Syarat mungkin juga perlu dikemas kini dengan kerap; kecuali jika dinyatakan sebaliknya, Dasar Privasi semasa kami terpakai kepada semua maklumat yang kami ada mengenai Pengguna dan akaun Pengguna.

10. Akses ke Laman Web


10.1 Walaupun kami berusaha untuk menjadikan Laman ini tersedia pada setiap masa, beberapa penyelenggaraan teknikal dan peningkatan laman akan diperlukan dari semasa ke semasa. Pengguna mengakui kerana penyelenggaraan, naik taraf atau sebab-sebab di luar kawalan kami, Laman ini mungkin tidak tersedia atau ditangguhkan. Kami tidak memberi jaminan, nyata atau tersirat mengenai Laman termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kandungan di Laman, aplikasi mudah alih atau perkhidmatan yang tersedia melalui Laman ini. Khususnya, kandungan di Laman kami tidak mengandungi apa-apa bentuk nasihat, cadangan, perwakilan, pengesahan atau pengaturan oleh kami dan tidak dimaksudkan untuk diandaikan oleh Pengguna dalam membuat (atau menahan diri dari membuat) apa-apa pembelian tertentu atau keputusan lain. Pengguna perlu menilai sendiri kesemua maklumat sebelum membuat sebarang keputusan sedemikian.


10.2 Kami dengan jelas menafikan semua waranti, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kesesuaian untuk tujuan tertentu dan jaminan kebolehdagangan, berhubung dengan Laman ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada kandungan di Laman, perisian atau produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui laman ini. Kami tidak menjamin ketepatan, kandungan, atau ketepatan masa Laman tersebut atau bahawa mereka atau sistem yang berkaitan mematuhi atau bebas daripada virus atau sifat-sifat pencemaran atau pemusnahan elektronik yang lain.


10.3 Kami akan berusaha (yang munasabah) untuk memastikan bahawa urus niaga diproses pada masa yang tepat, tetapi kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berkenaan dengan masa yang diperlukan untuk menyelesaikan pemprosesan disebabkan oleh fakta bahawa sebahagian daripada Laman kami bergantung kepada faktor yang mungkin berada di luar kawalan kami seperti kelewatan dalam sistem perbankan, serta perkhidmatan Internet dan sebagainya.


10.4 Setakat mana yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, kami dan sekutu kami, pekerja, pegawai atau pembekal lain menolak bertanggungjawab atas kerosakan langsung, khas, sampingan atau berbangkit (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, data atau kerugian kewangan lain) yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan (atau kegagalan penggunaan) atau pergantungan pada Laman atau pembelian yang dibuat oleh anda sama ada atau tidak sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari anda penggunaan Laman ini, walaupun kami telah dinasihatkan kemungkinan kemungkinan kerosakan itu timbul.


11. Lesen Untuk Akses Laman


EE memberi anda lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan sendiri Laman ini. Lesen terhad ini tidak termasuk:


a) Penjualan semula atau penggunaan komersil Laman ini atau kandungannya, termasuk apa-apa pengumpulan dan penggunaan apa-apa penyenaraian produk, perihalan, atau harga atau apa-apa penggunaan derivatif laman ini atau kandungannya;

b) memuat turun atau menyalin maklumat akaun untuk manfaat laman web lain;

c) penggunaan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengumpulan data yang serupa;

d) segala apa bentuk pembiakan, pendua, menyalin, menjual, menjual semula, melawat, atau mengeksploitasi data atau kandungan untuk tujuan komersil, laman web ini atau mana-mana bahagian Laman ini;

e) memuat turun (selain daripada cache halaman) atau mengubahsuai laman, atau mana-mana bahagiannya, atas sebab apa pun

f) penggunaan i-3s atau nama gabungan, tanda niaga, logo atau apa-apa maklumat proprietari, dengan apa-apa cara. Pelanggaran mana-mana peruntukan ini dan penggunaan laman web secara tidak sah secara automatik menamatkan persetujuan atau lesen yang diberikan 

12. Tingkah-Laku Pengguna


EE tidak membenarkan Lamannya digunakan untuk kegiatan yang menyalahi undang-undang. EE mempunyai hak untuk mengambil tindakan pencegahan atau pembetulan untuk melindungi dirinya dan penggunanya.


Anda tidak boleh menggunakan Laman atau akaun anda dengan cara yang menyebabkan, atau mungkin menyebabkan, Laman, akaun atau akses kepadanya terganggu, rosak atau terjejas dengan apa-apa cara dan anda dikehendaki menggunakan Laman ini secara sah dan selaras dengan keperluan undang-undang.


Anda dikehendaki memahami dan mengakui bahawa semua maklumat, data, teks, perisian, muzik, bunyi, imej, gambar, grafik, video, mesej atau bahan lain (kandungan), sama ada secara umum atau dihantar secara persendirian melalui Laman ini, adalah satu-satunya tanggungjawab orang yang daripadanya kandungan itu berasal. Anda dikehendaki memahami dan mengakui bahawa dengan menggunakan Laman ini, anda mungkin terdedah kepada kandungan Laman yang mungkin menyinggung, tidak senonoh atau tidak menyenangkan. Dalam apa keadaan EE tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk apa-apa kandungan, termasuk, apa-apa pendedahan kepada kandungan yang menyinggung, tidak senonoh atau tidak menyenangkan, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis maklumat penggunaan apa-apa kandungan yang diposkan, dihantar melalui e-mel atau sebaliknya dihantar melalui Laman oleh Penggunanya. Dengan mendaftarkan akaun i-3s, anda dengan ini membenarkan EE menggunakan mana-mana imej atau data yang disediakan oleh sekolah dan / atau Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tujuan i-3s.


Anda dilarang menggunakan Laman ini berkenaan dengan yang berikut:


a) Untuk tujuan penipuan, atau dengan niat untuk melakukan kesalahan jenayah atau aktiviti tidak senonoh, tidak senonoh atau tidak bermoral yang lain;

b) Untuk menghantar, menggunakan atau menggunakan semula apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, menyakitkan hati, kesat, sombong, memfitnah, cabul atau mengancam; atau menggunakannya untuk melanggar hak cipta, tanda dagangan, keyakinan, privasi atau apa-apa hak lain; atau selainnya memudaratkan pihak ketiga; atau menggunakannya dengan cara yang tidak menyenangkan atau mungkin menyebabkan atau mencetuskan ketidakharmonian kaum atau agama; atau yang terdiri daripada atau mengandungi virus perisian, kempen politik, solicitation komersial, surat berantai, surat massa atau sebarang spam,

c) Menimbulkan gangguan, kesulitan atau kebimbangan yang tidak sepatutnya.

d) Memprogram, menghantar, menggunakan atau menggunakan semula sebarang data yang mengandungi sebarang Virus, Trojan, worm, time-bomb, DDoS bots, Easter Eggs atau rutin pengaturcaraan komputer lain yang boleh merosakkan, menjejaskan secara terancang, memintas atau melepaskan sebarang sistem, data atau maklumat peribadi lain;

e) Lakukan apa-apa yang menimbulkan tanggungan untuk kami atau menyebabkan EE hilang (secara keseluruhan atau sebahagian) perkhidmatan ISP kami atau pembekal lain. Jika anda menggunakan, atau cuba menggunakan, laman untuk tujuan selain sebagai Sistem Kehadiran Automatik, zon Bebas Tunai di kawasan terpilih dan mengurus akaun eWallet anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada mengganggu, menggodam, mengubah atau memusnahkan keselamatan atau fungsi Laman ini, akaun anda akan ditamatkan secara automatik dan anda akan bertanggungjawab untuk menuntut ganti rugi dan / atau boleh dihukum, termasuk pendakwaan jenayah jika berkenaan.

13. Ulasan, komen, komunikasi dan kandungan lain


Pengguna laman ini boleh menyiarkan ulasan, komen dan kandungan lain; menghantar komunikasi; dan mengemukakan cadangan, idea, komen, pertanyaan, atau maklumat lain, selagi kandungan itu berpatutan dan tidak lucah, kesat, mengancam, memfitnah, menyerang privasi, melanggar hak harta intelektual, atau memfitnah pihak ketiga, dan tidak terdiri daripada atau mengandungi virus perisian, kempen politik, undangan komersil, surat berantai, surat massa, atau sebarang bentuk spam. Kami berhak (tetapi tidak menganggap berkewajipan) untuk menghapuskan atau mengubah sebarang kandungan seperti itu.

Anda mewakili dan menjamin bahawa semua hak cipta kepada kandungan yang anda siarkan, dimiliki atau dikawal oleh anda; pada tarikh kandungan atau bahan diserahkan kepada EE untuk disiarkan:


a) bahawa kandungan dan bahan adalah tepat;

b) penggunaan kandungan dan bahan yang anda berikan tidak melanggar sebarang dasar atau garis panduan EE yang dinyatakan, dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau entiti (termasuk kandungan atau bahan sahih).


C) Tidak menyalahi mana-mana akta di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Malaysia.


Dengan mengemukakan apa-apa komunikasi, kandungan atau bahan kepada mana-mana perbualan atau perkhidmatan Laman, jika ada, kepada EE untuk disiarkan sebagai rujukan, anda secara automatik menjamin bahawa anda atau pemilik komunikasi, kandungan atau bahan tersebut telah membebaskan EE daripada sebarang bayaran royalti secara nyata yang tidak boleh ditarik balik, hak eksklusif dan tidak boleh ditarik balik untuk menggunakan, mengeluarkan, menerbitkan, menterjemah, menyalin semula, menyalin, dan mengedarkan kandungan atau bahan komunikasi tersebut secara keseluruhan atau sebahagian ke seluruh dunia dan/ atau memasukkannya dalam karya lain dalam mana-mana bentuk, media, atau teknologi yang kini diketahui atau dikembangkan untuk jangka masa penuh mana-mana hak cipta yang mungkin wujud dalam kandungan atau bahan komunikasi tersebut. Anda juga membenarkan mana-mana pengguna lain untuk mengakses, menyimpan, atau mengeluarkan semula komunikasi, kandungan atau bahan tersebut untuk kegunaan Pengguna tersebut. Tertakluk kepada pemberian ini, pemilik komunikasi, kandungan atau bahan tersebut yang diletakkan di Laman dan perkhidmatan EE mengekalkan sebarang dan semua hak, yang mungkin wujud.


Sesetengah bahagian Laman ini mungkin mengandungi pengiklanan atau bahan lain yang dikemukakan kepada EE oleh pihak ketiga. Pengiklan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa bahan yang dikemukakan untuk dimasukkan ke dalam Laman ini mematuhi undang-undang antarabangsa dan Malaysia. EE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KESALAHAN, PEMELIHARAAN ATAU KEMUNGKINAN KESILAPAN DALAM BAHAN PENGIKLANAN. EE tidak berniat untuk mendapatkan pautan atau bahan pengiklanan sebagai rujukan atau pengesahan entiti yang dihubungkan dan pautan disediakan hanya untuk kemudahan Pengguna.


14. Pampasan


Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang EE, anak-anak syarikat, sekutu, pegawai, ejen, rakan niaga atau rakan kongsi yang lain, dan pekerja, bebas dari sebarang tuntutan, termasuk semua yuran guaman (berdasarkan asas peguam cara) pihak ketiga disebabkan atau yang timbul daripada kandungan yang anda serahkan, siar, hantar atau sediakan melalui Laman ini, penggunaan Laman anda, sambungan anda ke Laman, pelanggaran terhadap Terma dan Syarat, pelanggaran anda terhadap mana-mana hak orang lain, atau pelanggaran mana-mana undang-undang yang berkenaan.


15. Pautan dan Laman Web Luar


Laman ini boleh menyediakan, atau pihak ketiga boleh menyediakan, pautan ke laman perbankan internet, laman atau sumber lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa EE tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut dan oleh itu, EE tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web atau sumber luar tersebut, dan tidak mengesahkan dan tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kandungan, pengiklanan, produk, atau bahan lain yang tersedia dari laman atau sumber tersebut. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa laman itu tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawab dalam apa cara sekalipun untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan, atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan kepada apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang ada pada atau melalui apa-apa tapak atau sumber seperti itu. Anda perlu membuat sebarang siasatan yang anda rasa perlu atau sesuai sebelum meneruskan transaksi dengan mana-mana pihak ketiga ini.


16. Hak Cipta, Tanda Perdagangan dan Hak Harta Intelek lain


Anda mengakui bahawa semua kandungan asal di Laman seperti teks, grafik, logo, imej, audio dan klip video dan perisian dilindungi oleh hak cipta, cap dagangan atau hak harta intelek yang dimiliki oleh EE atau sekutunya. Di samping itu, penyusunan (yang bermaksud pengumpulan, pemilihan, penyelarasan dan penyusunan) dan penambahbaikan atau apa-apa kandungan pada Laman dan perkhidmatan EE juga dilindungi oleh hak cipta atau hak intelektual lain yang dimiliki oleh EE atau pembekal kandungannya.


Semua tanda dagangan yang muncul di Laman ini adalah hak milik EE atau pemilik masing-masing. Kesemua hak cipta terpelihara.


Kami berjanji untuk mempertahankan anda atau, atas pilihan, menyelesaikan sebarang tuntutan atau tindakan yang dibawa terhadap anda yang mendakwa bahawa pemilikan atau penggunaan aplikasi telefon (atau mana-mana bahagiannya) selaras dengan Terma dan Syarat ini melanggar hak harta intelektual pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa, jika anda mengetahui tentang apa-apa tuntutan pihak ketiga sedemikian, anda hendaklah dengan segera memberitahu kami tentang tuntutan itu, menyatakan jenis tuntutan itu dengan terperinci; dan tidak membuat apa-apa pengakuan liabiliti, perjanjian atau kompromi berkaitan dengan tuntutan itu tanpa keizinan bertulis kepada EE terlebih dahulu. Anda selanjutnya mengakui bahawa ini merupakan perbuatan eksklusif dan satu-satunya liabiliti kami berkenaan dengan tuntutan tersebut.


Untuk mengelakkan sebarang keraguan, kami tidak akan mempertahankan atau menyelesaikan apa-apa tuntutan pihak ketiga sedemikian di mana tuntutan tersebut berkaitan dengan pemilikan, penggunaan, pembangunan, pengubahsuaian atau penyelenggaraan aplikasi telefon anda (atau mana-mana bahagiannya) selain daripada mengikut Terma dan Syarat ini, penggunaan aplikasi mudah alih dalam kombinasi dengan mana-mana perkakasan atau perisian jika pelanggaran itu boleh dielakkan dengan tidak menggunakan perisian atau perkakasan itu.


17. Penafian Waranti dan Perwakilan


Laman ini disediakan oleh EE pada asasnya dan sebagai asas yang tersedia. EE tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai operasi Laman dan/atau sistem pembayarannya. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, EE menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:a) Jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran;

b) Waranti bahawa kandungan laman web adalah bebas dari jangkitan virus atau apa-apa lagi, yang mencemarkan atau merosakkan sifat;

c) Waranti bahawa laman atau perkhidmatan itu akan memenuhi keperluan anda atau bahawa akses ke laman web atau perkhidmatan akan terganggu, tepat pada masanya, terjamin, atau bebas daripada kesilapan;

d) Bahawa kualiti apa-apa produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui laman web kami akan memenuhi jangkaan anda, dan sebarang kesalahan dalam perisian akan diperbetulkan.

Apa-apa bahan yang dimuat turun atau yang diperolehi melalui penggunaan perkhidmatan itu dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri dan bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan sistem komputer anda atau kehilangan data yang hasil daripada memuat turun apa-apa bahan tersebut.


Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang diperoleh oleh anda EE atau melalui atau dari Laman ini akan membuat apa-apa waranti (kecuali untuk salahlaku penyataan palsu oleh EE) mengenai operasi Laman ini atau maklumat, kandungan, bahan atau produk termasuk dalam Laman ini.


18. Had tanggungan


EE tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kerosakan kehilangan keuntungan, hasil, peluang, perniagaan, muhibah, penggunaan, data; atau kerugian tidak ketara yang lain (walaupun EE telah dinasihatkan atau menyedari kemungkinan tersebut), yang disebabkan oleh:


a) Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman atau perkhidmatan melalui Laman ini;

b) Penyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga ke atas Perkhidmatan;

c) Akses tanpa kebenaran atau pengubahan penghantaran atau data anda;

d) Kos penggantian atau pemerolehan barangan dan perkhidmatan pengganti yang terhasil daripada sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau dari Laman atau perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman ini; atau

e) Sebarang perkara lain yang berkaitan dengan laman atau barang, perkhidmatan dan maklumat boleh didapati melalui Laman ini.

Anda bersetuju bahawa tidak kira mana-mana undang-undang atau undang-undang yang berlawanan, sebarang tuntutan atau tindakan berikutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman atau Terma dan Syarat mesti difailkan dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh tuntutan atau tindakan yang timbul disebabkan sedemikian, atau terhalang untuk selama-lamanya.


EE tidak menghadkan apa-apa liabiliti oleh undang-undang kerana kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian atau tidak menjalankan kewajipan.


19. Pengambilan Hak Pemulihan dan Hak EE


Tanpa menghadkan pemulihan lain, kami boleh mengemas kini maklumat yang tidak tepat atau salah yang anda berikan kepada kami, hubungi anda dengan cara lain selain elektronik, segera memberi amaran kepada komuniti tentang tindakan anda.


20. Perselisihan Undang-Undang


Sekiranya pertikaian timbul antara anda dan EE, matlamat kami adalah untuk memberi anda cara yang neutral dan kos efektif untuk menyelesaikan pertikaian dengan cepat. Oleh itu, anda dan EE bersetuju bahawa apa-apa kontroversi atau tuntutan di sisi undang-undang atau ekuiti yang timbul daripada Terma-terma dan Syarat-syarat atau Laman (Tuntutan) ini akan diselesaikan melalui pengantaraan oleh Mediator yang dipersetujui bersama secara bertulis oleh Anda dan EE, dan jika gagal mencapai penyelesaian oleh pengantaraan; melalui litigasi. Sebelum menggunakan salah satu alternatif ini, EE amat menggalakkan pengguna untuk menghubungi EE secara langsung untuk mencari penyelesaian.


21. Komunikasi elektronik


Apabila anda melawat Laman atau menghantar e-mel kepada kami, anda berkomunikasi dengan kami secara elektronik. Kami berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis di laman web www.i-3s.com.my. Untuk tujuan kontrak, anda bersetuju untuk menerima komunikasi daripada kami secara elektronik dan anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik memenuhi apa-apa keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut secara bertulis.


22. Perubahan atau Pindaan kepada Syarat dan Keterasingan


Kami berhak untuk membuat perubahan kepada Laman, dasar dan Terma dan Syarat kami pada bila-bila masa. Anda akan tertakluk kepada polisi dan Terma dan Syarat yang berkuatkuasa pada masa anda menyertai Program i-3s, melainkan jika perubahan kepada dasar atau syarat ini diperlukan oleh undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan (dalam hal ini akan dikenakan kepada notis yang diletakkan sebelumnya oleh anda).


Jika mana-mana syarat-syarat ini dianggap tidak sah, tidak sah atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, keadaan itu akan dianggap terasing dan tidak akan menjejaskan status sah dan kebolehkuatkuasaan apa-apa keadaan yang tertinggal. Kesemua pihak berkenaan bagaimanapun bersetuju bahawa mahkamah harus berusaha untuk menguatkuasakan niat pihak sebagaimana tercantum dalam ketentuan dan untuk menetapkan ketentuan tersebut sampai batas maksimum yang diizinkan oleh undang-undang sehingga menyebabkan ketentuan tersebut berlaku dan terus berlaku.


Sekiranya terdapat perkhidmatan Laman versi baru di Apple Store, Play Store dan/atau lain-lain pelantar penyedia aplikasi, penyertaan Pengguna yang berterusan dalam Laman ini akan dianggap sebagai penerimaan Terma dan Syarat ini.


23. Perkara di luar kawalan munasabah


EE, sekutunya, pegawai, pekerja dan penyedia perkhidmatan bersekutu tidak akan bertanggungjawab atau dianggap gagal untuk sebarang kelewatan atau kegagalan dalam prestasi atau gangguan penyampaian apa-apa kandungan yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari sebarang sebab atau keadaan di luar atau kawalan yang munasabah, termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan peralatan elektronik atau mekanikal atau talian komunikasi, telefon atau masalah sambungan lain, virus komputer, akses tanpa kebenaran, kecurian, kesalahan operator, cuaca buruk, gempa bumi atau bencana alam, serangan atau masalah buruh lain, peperangan , atau sekatan kerajaan.


24. Pengecualian


Sekiranya anda melanggar syarat-syarat ini dan kami tidak mengambil tindakan, kami masih berhak untuk menggunakan hak dan remedi kami dalam sebarang keadaan lain di mana anda melanggar syarat-syarat ini.


25. Undang-undang dan bidang kuasa yang berkuasa


Syarat-syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Anda bersetuju, seperti juga kami, untuk akur dan patuh kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia. Mengenai perkhidmatan akaun kredit dan terma dan syarat penggunaan kad bebas tunai i-3s, sila rujuk Lampiran A Terma dan Syarat ini.


LAMPIRAN A


Berikut ini menerangkan syarat-syarat yang mana Toyyibpay Sdn Berhad (“TYP“) menawarkan perkhidmatan akaun kredit dan kad bebas tunai (selepas ini dirujuk sebagai “Terma dan Syarat”).


1. Pemerbadanan Polisi ke dalam Terma dan Syarat


Dasar-dasar berikut disifatkan telah dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat ini dengan rujukan dan memberikan terma dan syarat tambahan yang berkaitan dengan perkhidmatan akaun kredit tertentu (“Kredit”) dan kad bebas tunai (“Kad”) yang kami tawarkan.


Kredit dan Kad secara kolektif dirujuk sebagai “Perkhidmatan”.


Setiap dasar dan Terma dan Syarat ini boleh ditukar dari semasa ke semasa dan berkuatkuasa serta merta selepas kami menyiarkan perubahan di Laman kami (seperti yang ditakrifkan selepas ini). Di samping itu, apabila menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa anda tertakluk kepada sebarang dasar atau peraturan yang diposkan bersama Perkhidmatan kami. Semua dasar atau peraturan yang disertakan dengan ini dimasukkan dengan merujuk kepada Terma dan Syarat ini.


2. Penerimaan Terma dan Syarat


Terma dan Syarat ini menetapkan keseluruhan perjanjian antara anda dan TYP dan terpakai bagi penggunaan Perkhidmatan anda. Sila ambil perhatian bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan, anda dianggap telah membaca dan menandakan perjanjian anda untuk terikat oleh Terma dan Syarat ini, seperti yang dikemas kini dan diubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami.


Di samping itu, apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, semasa atau masa hadapan, anda juga akan tertakluk kepada terma dan syarat lanjut, dasar dan garis panduan yang berkaitan dengan perkhidmatan tertentu itu. Segala terma dan syarat lanjut, dasar dan garis panduan, akan dianggap dimasukkan dalam Terma dan Syarat ini.


Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat Terma dan Syarat ini, sila jangan mengguna atau mengakses Perkhidmatan kami. Anda mesti membaca, bersetuju dengan, dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini dan Dasar Privasi, yang merangkumi terma dan syarat yang dinyatakan secara jelas di bawah dan yang dimasukkan dengan rujukan, sebelum anda menggunakan Perkhidmatan kami.


Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang Perkhidmatan dan bagaimana ia berfungsi, sila rujuk kepada TYP. Kami boleh meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan memaparkan syarat yang dipinda di Laman kami.


Untuk mengelakkan keraguan, laman bermaksud:


a) Kad Bebas Tunai i-3s

b) Infrastruktur bagi penyediaan Perkhidmatan di sekolah

c) Laman web https://www.i-3s.com.my; dan

d) Aplikasi telefon i-3s (“App i-3S”).


Dalam Terma dan Syarat ini, anda atau cara anda ada mana-mana orang atau entiti yang menggunakan Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada ibu bapa, pelajar dan/ atau kakitangan sekolah yang mengambil bahagian (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Pengguna”). Kecuali dinyatakan sebaliknya, kami atau kami akan merujuk secara kolektif kepada TYP dan/ atau sekutunya.


3. Hubungan Undang-undang antara Anda dan TYP


TYP adalah pembekal khidmat pembayaran elektronik untuk Laman. TYP bertindak sebagai fasilitator untuk membantu anda memindahkan dana ke dalam Kredit dan/ atau membuat bayaran kepada pihak ketiga melalui penggunaan Kredit dan/ atau Kad di sekolah-sekolah terpilih di Malaysia (“Sekolah Berdaftar”).


4. Terma dan Syarat Kredit


TYP akan menyediakan kategori akaun “virtual” yang boleh menerima deposit wang secara sah. iaitu Akaun Utama dan Akaun Pendua.


Untuk mengelakkan keraguan,


a) Akaun Utama bermaksud akaun kredit yang dicipta oleh ibu bapa dan/ atau kakitangan semasa pendaftaran akaun melalui aplikasi i-3S.

b) Akaun pendua adalah akaun yang mempunyai ikatan kepada Kad yang dikeluarkan kepada pelajar (“Pemegang Kad”) dan digunakan di sekolah yang berdaftar melalui Laman. Setiap Kad dikaitkan dengan aplikasi i-3S yang digunakan oleh ibu bapa dan/ atau kakitangan di sekolah berdaftar. Akaun ini dipantau dan dikawal oleh Ibu bapa atau/dan kakitangan sekolah.


Akaun Utama dan Akaun Pendua secara kolektif dirujuk sebagai “Kredit”.


TYP pada setiap masa akan memegang dana anda berasingan daripada dana korporatnya, tidak akan menggunakan dana anda untuk perbelanjaan operasi atau sebarang tujuan korporat lain, dan tidak akan secara sukarela membuat dana tersedia kepada pemiutangnya sekiranya kebankrapan/ insolvensi atau untuk mana-mana pihak lain tujuan. Anda mengakui bahawa TYP bukan bank dan Perkhidmatan adalah pembayaran elektronik melalui Kredit dan perkhidmatan kad bebas tunai dan bukan perkhidmatan perbankan atau perkhidmatan kemudahan kredit.


Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menerima faedah atau pendapatan lain atas dana yang dikendalikan TYP sebagai pemegang kepentingan anda, melainkan ditawarkan berasingan.


4.1) Akaun Utama


Anda boleh memasukkan wang ke dalam Akaun Utama melalui akaun perbankan anda di mana-mana bank yang menawarkan perkhidmatan perbankan internetnya kepada TYP. Anda boleh menambah nilai kredit anda dengan apa-apa jumlah sehingga jumlah maksimum seperti yang dinyatakan dalam App i-3S, mengikut budi bicara dan kesesuaian penggunaan anda. Pengguna boleh memilih untuk menambah kredit mereka dari akaun bank mereka melalui fpx, kad debit dan / atau kad kredit yang terlibat dan jumlah tersebut akan tersedia di dalam Kredit mereka seberapa segera (bergantung kepada bank Pengguna).


Jika berkenaan, Pengguna boleh dikenakan yuran transaksi seperti yang dinyatakan di dalam aplikasi i-3s atau/dan dipersetujui oleh kedai yang menerima pembayaran melalui i-3S untuk setiap urusniaga tambah nilai yang dibuat ke dalam Kredit, ataupun pembayaran menggunakan Kredit. Berhubung dengan Akaun Pendua, Pengguna boleh menambah nilai akaun dengan memindahkan wang daripada Akaun Utama. Mekanisme pemindahan dijelaskan lebih lanjut di 4.2 di bawah.


Untuk mengelakkan keraguan “Hari Perniagaan” bermaksud hari (tidak termasuk hari Sabtu, Ahad dan hari cuti umum) di mana bank perdagangan dibuka untuk perniagaan di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Selangor Darul Ehsan.


4.2) Pembayaran dan / atau Pemindahan dari Kredit anda


Anda boleh membuat apa-apa bayaran untuk apa-apa jumlah melalui Kredit anda, sehingga jumlah dana yang anda miliki dalam Kredit anda.


Ibu bapa dan/ atau kakitangan boleh membuat apa-apa jumlah pemindahan kredit untuk apa-apa jumlah melalui Akaun Utama anda, sehingga jumlah dana yang berada di dalam Akaun Utama anda kepada Akaun Pendua. Tiada yuran transaksi yang dikenakan untuk pemindahan wang dari Akaun Utama ke Akaun Pendua.


4.3) Penutupan Kredit


Penutupan Akaun Pendua


Anda boleh menutup Akaun Pendua anak anda pada bila-bila masa dengan menekan butang “Keluarkan Pelajar” di ikon Pelajar > nama pelajar di dalam App i-3s, tanpa memulangkan Kad. Penutupan Akaun Pendua tidak diwajibkan jika anak anda tamat pembelanjaran di sekolah, dimana kredit daripada akaun mereka boleh dipindah balik kepada Akaun Utama ibu bapa. TYP tidak dapat menutup Akaun Pendua jika masih terdapat baki kredit (perlu jadikan RM0) atau dengan memulangkan wang secara tunai kepada Pengguna. Sekiranya Kad hilang, sejumlah Ringgit Malaysia Dua Belas (RM12) akan dikenakan dan dibayar melalui App i-3s. Tiada yuran transaksi yang dikenakan oleh TYP untuk menutup Akaun Pendua. TYP akan menutup akaun dalam masa dua (2) Hari Perniagaan dari penerimaan permohonan daripada Pengguna.


Penutupan Akaun Utama


Anda boleh menutup Akaun Utama anda pada bila-bila masa melalui App i-3s (menu Pusat Bantuan> Tutup Akaun Saya). Yuran transaksi akan dikenakan dan yang sama akan ditolak daripada Akaun Utama anda. Tidak ada jumlah minimum yang kekal dalam Akaun Utama yang diperlukan untuk menutup akaun. Sekiranya baki dalam Akaun Utama adalah kurang dari yuran transaksi, sebarang baki yang tinggal di dalam Akaun Utama akan digunakan untuk membayar yuran transaksi. TYP boleh meminta maklumat yang diperlukan untuk tujuan penamatan Akaun Utama dan Pengguna bersetuju untuk memberikan maklumat itu. Baki selebihnya dalam Akaun Utama (jika ada) akan dipindahkan ke akaun bank yang didaftarkan oleh pengguna dan penutupan Akaun Utama hendaklah diproses dalam masa Dua (2) Hari Perniagaan dari permintaan Pengguna untuk menutup akaun dengan syarat semua maklumat yang diperlukan telah diberikan kepada TYP.


4.4) Kredit: Baki Tunai, Had Tertinggi, Pengeluaran Wang dan Penggunaan


Bagi penggunaan di Laman, EE membenarkan kemasukan wang untuk kredit i-3s tanpa had oleh Pengguna Akaun Utama melalui App i-3s. Bagi Pengguna Akaun Pendua, baki di dalam akaun hanya dibenarkan sebanyak RM250 pada suatu ketika. Pengeluaran wang daripada Kredit tidak dibenarkan melainkan jika akaun ingin ditutup. Penggunaan kredit untuk tujuan pembayaran di kedai-kedai di sekolah dan melalui App i-3s akan dikenakan yuran transaksi kepada Pengguna sebanyak 6% daripada jumlah pembelian Pengguna.


5. Terma dan Syarat Kad


Kad tersebut hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kad yang ditetapkan, yang mana mana-mana liabiliti dan/ atau ganti rugi yang terhasil daripada penggunaan yang tidak dibenarkan akan ditanggung oleh Pemegang Kad.


5.1) Penggunaan Kad


Sebaik sahaja Kad diaktifkan dan ditambah nilai dengan wang, Pemegang Kad boleh mula menggunakan Kad untuk membeli barangan dan / atau perkhidmatan di mana sahaja Kad diterima. Setiap kali Pemegang Kad menggunakan Kad untuk membeli barangan dan / atau perkhidmatan, TYP/ i-3s diberi kuasa untuk memotong dana Pemegang Kad dari Kredit Pemegang Kad.


Kad tidak boleh dipindah milik dan hanya boleh digunakan secara eksklusif oleh Pemegang Kad berdaftar. Kad tidak boleh digunapakai oleh Pemegang Kad sebagai jaminan wang untuk sebarang tujuan. Pemegang Kad tidak dibenarkan memberi Kad kepada pihak ketiga lain atau membenarkan mereka menggunakannya untuk caj, pengenalan atau sebarang tujuan lain. Sekiranya Pemegang Kad berbuat demikian, Pemegang Kad akan bertanggungjawab ke atas semua caj yang dibuat dengan Kad akibat perbuatan ini.


Pemegang Kad haruslah kerap meneliti Akaun Kad Pemegang Kad untuk memeriksa dan mengesahkan baki akaun semasa sebelum menggunakan Kad. Pemegang Kad mesti memastikan bahawa terdapat kredit yang mencukupi di dalam akaun untuk membayar setiap urusniaga dan untuk menampung jumlah yang diurus oleh Pemegang Kad, termasuk pembelian, urusniaga berulang, yuran dan caj lain. Jika jumlah dalam Kredit tidak mencukupi, transaksi akan ditolak.


Untuk mengelakkan keraguan,


a) “baki akaun semasa” bermaksud jumlah baki Kredit yang terdapat di dalam Kredit.

b) “transaksi” bermaksud semua urus niaga yang dilakukan melalui penggunaan Kad, termasuk tetapi tidak terhad kepada, transaksi dalam talian, transaksi berulang, urusniaga tambah nilai dan transaksi lain.

Semua urusniaga yang dijalankan dengan Kad hanya akan direkod dan diposkan ke penyata akaun di App i-3s selepas ianya diserahkan oleh peniaga / bank pedagang masing-masing dan diproses melalui rangkaian pembayaran kepada TYP.


Pemegang Kad bersetuju untuk tidak menggunakan Kad untuk atau berkaitan dengan sebarang aktiviti atau tujuan yang menyalahi undang-undang (termasuk tanpa batasan perjudian dalam talian) (“Tujuan yang Tidak Sah”).


Sekiranya Pemegang Kad menggunakan kad untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang, TYP berhak menolak pembayaran untuk urusniaga yang berkaitan dan menamatkan Kad dengan serta-merta, tanpa sebarang tanggungan pada TYP. Walaubagaimanapun, Pemegang Kad akan terus bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar TYP jumlah yang terhutang berkenaan dengan urusniaga berkaitan, jika ada, dan tidak akan menggunakan ini sebagai pembelaan untuk menolak pembayaran jumlah yang terhutang kepada TYP.


Kad itu dan pada setiap masa akan kekal sebagai harta i-3s dan akan diserahkan kepada i-3s dengan segera atas permintaan dan boleh ditarik balik pada bila-bila masa. Dengan memohon dan melanggan Kad dan / atau dengan mengekalkan, menggunakan atau membenarkan penggunaan Kad, Pemegang Kad bersetuju dan menjalankan:a) tidak menggunakan Kad untuk membeli barangan atau perkhidmatan haram atau menggunakannya untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang dan / atau penipuan;

b) untuk memberitahu dengan segera i-3s/ TYP sebarang kehilangan atau kecurian Kad; dan

c) mematuhi dan hanya menggunakan Kad dengan betul mengikut Terma dan Syarat ini.


Pemegang Kad tidak boleh menggunakan Kad untuk tujuan perniagaan dan / atau komersil yang dianggap tidak boleh diterima oleh TYP dan TYP berhak untuk menggantung kebenaran untuk penggunaan Kad untuk aktiviti tersebut.


Sekiranya Kad digunakan dengan cara lain selain seperti yang dibenarkan dalam Terma dan Syarat ini, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, TYP boleh, atas pilihan dan tanpa mengecualikan mana-mana hak, mengiktiraf urusniaga dan mendebit atau mengecualikan Kad tersebut dengan sewajarnya. Mana-mana aktiviti pertaruhan dan / atau perjudian dalam talian adalah dilarang dan Pemegang Kad bersetuju bahawa TYP tidak berhutang kepada Pemegang Kad apa-apa kewajipan dan / atau kewajipan untuk mengawasi dan menangguhkan penggunaan Kad untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang. Jika TYP mendapati bahawa Kad telah digunakan untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang atau penipuan, TYP melalui i-3s berhak untuk menggantung dan / atau menamatkan penggunaan Kad dengan serta-merta tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Walau apa pun di atas, TYP dan i-3s mempunyai hak untuk menggantung atau menolak sebarang Transaksi pada budi bicara tunggal dan mutlak TYP.


5.2) Pembayaran kad tanpa sentuh


Kad ini menggunakan fungsi “Pembayaran Tanpa Sentuh” dan TYP bekerjasama dengan peniaga yang mengambil bahagian dengan menerima signal “gelombang” transaksi sehingga had maksima jumlah yang ditetapkan dan / atau dibenarkan oleh Pemegang Kad. Untuk mengelakkan keraguan, “Pembayaran Tanpa Sentuh” bermaksud transaksi yang dilakukan dengan memegang Kad di hadapan pengimbas Kad dan tanpa perlu memasukkan atau menggesek Kad tersebut.


5.3) Liabiliti yang berkaitan dengan Pemegang Kad dan Peniaga


TYP dan i-3s tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa perbuatan atau ketinggalan mana-mana peniaga termasuk apa-apa keengganan untuk menerima Kad, atau apa-apa kecacatan atau kekurangan dalam apa-apa barang dan / atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada Pemegang Kad untuk peniaga sedemikian.


Pemegang Kad akan menyelesaikan semua aduan, tuntutan dan pertikaian terhadap peniaga secara langsung dan Pemegang Kad bersetuju untuk tidak melibatkan TYP dan i-3s dalam sebarang tuntutan, pertikaian atau prosiding undang-undang.


Apa-apa tuntutan dan / atau pertikaian yang mungkin dimiliki oleh Pemegang Kad terhadap peniaga tidak akan melepaskan Pemegang Kad kewajipan untuk membayar jumlah yang terhutang kepada TYP.


5.4) Kehilangan atau Kecurian Kad


TYP dan EE tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang Transaksi yang dilakukan akibat kehilangan atau kecurian Kad.


Sekiranya pendedahan kepada mana-mana orang yang tidak dibenarkan atau penggunaan tanpa kebenaran Kad atau Kad Pemegang Kad yang tidak dibenarkan atau dicuri, Pemegang Kad mesti segera melaporkan dan menyahaktifkan Kad dengan melalui aplikasi i-3s atau menghubungi Talian Sokongan Pelanggan i-3s untuk menyekat Kredit. i-3s akan mengambil tindakan yang perlu untuk menyekat Kad Pemegang Kad apabila menerima arahan oleh Pemegang Kad.


.