Terma & Syarat


Berikut ini menerangkan terma dan syarat di mana Program i-3s menawarkan anda akses kepada perkhidmatan kami (“Terma dan Syarat”)


1. Pemerbadanan Polisi ke dalam Terma dan Syarat


Dasar-dasar berikut disifatkan telah dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat ini dengan merujuk kepada terma dan syarat tambahan yang berkaitan dengan perkhidmatan i-3s khusus yang kami tawarkan.


Setiap dasar Terma dan Syarat ini boleh ditukar dari semasa ke semasa dan berkuatkuasa serta merta selepas kami menyiarkan perubahan pada perkhidmatan kami. Di samping itu, apabila menggunakan perkhidmatan tertentu, anda bersetuju bahawa anda tertakluk kepada sebarang dasar atau peraturan, yang disiarkan bersama dengan perkhidmatan tersebut. Semua dasar atau peraturan yang disertakan dengan ini dimasukkan dengan merujuk kepada Terma dan Syarat ini.


2. Penerimaan Terma dan Syarat


Terma dan Syarat ini menetapkan keseluruhan perjanjian antara anda dan Emerging Enterprise Sdn Bhd (“EE”) dan terpakai kepada penggunaan kad i-3s, aplikasi i-3s iPhone dan Android (“i-3s”) dan laman web www.i-3s.com (yang bersama-sama akan dirujuk sebagai “Laman”).


Sila ambil perhatian bahawa dengan menggunakan Laman ini, anda dianggap telah membaca dan menandakan perjanjian anda untuk terikat oleh Terma dan Syarat ini, seperti yang dikemas kini dan diubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami.


Di samping itu, apabila anda menggunakan sebarang perkhidmatan di Laman kami, semasa atau masa hadapan, anda juga akan tertakluk kepada terma dan syarat lanjut, dasar dan garis panduan yang berkaitan dengan perkhidmatan tertentu itu. Segala terma dan syarat lanjut, dasar dan garis panduan, akan dianggap dimasukkan dalam Terma dan Syarat ini.


Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat Terma dan Syarat ini, sila jangan gunakan atau mengakses Laman kami. Anda mesti membaca, bersetuju dengan, dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini dan Dasar Privasi, yang merangkumi terma dan syarat yang dinyatakan secara jelas di bawah dan yang dimasukkan dengan rujukan, sebelum anda boleh menjadi ahli i-3s Program.


Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang Laman dan bagaimana ia berfungsi, sila rujuk EE.


Kami boleh meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan memaparkan syarat yang dipinda di Laman kami.


Dalam Terma dan Syarat ini, anda atau pihak anda mana-mana orang atau entiti menggunakan Laman ini (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Pengguna”). Kecuali dinyatakan sebaliknya, kami atau kita akan merujuk secara kolektif kepada EE dan / atau sekutunya. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua rujukan kepada bank dalam Terma dan Syarat ini termasuk mana-mana bank yang menyediakan perkhidmatan perbankan internet bersamaan dengan Program i-3s.


3. Kelayakan


Untuk menggunakan Laman ini, anda mesti mendaftar untuk buka akaun dengan Program i-3s. Laman kami hanya tersedia untuk individu atau perniagaan yang boleh membentuk kontrak mengikat secara sah di bawah undang-undang yang terpakai. Tanpa mengehadkan yang tersebut di atas, Laman kami tidak tersedia kepada individu di bawah umur 15 tahun, dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga yang mendaftar dengan program i-3s. Laman kami tidak tersedia kepada orang yang digantung dari Laman kami, atau kepada orang yang kami, menurut budi bicara kami, melihat sebagai mendatangkan tahap risiko yang tidak dapat diterima ke Laman kami.


4. Hubungan Undang-undang antara Anda dan EE


4.1 EE menyediakan aplikasi dalam talian dan mudah alih melalui Program i-3s untuk mempromosikan sistem Kehadiran Pelajar Automatik, zon Tanpa Wang Tunai di sekolah terpilih, dan Portal sebagai platform untuk pendidik, ibu bapa, alumni dan komuniti setempat untuk berkumpul (di sini disebut sebagai “Program i-3s”). Pengguna boleh menggunakan Laman ini untuk menguruskan e-Wallet mereka termasuk tambah nilai dan pemindahan ke Kad pintar ID / Cashless sekolah anak-anak mereka. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas pembelian kanak-kanak di kantin, kedai buku, dan kedai koperasi di sekolah-sekolah yang menyertai i-3s.


4.2 Anda mengakui bahawa EE bukan bank dan laman itu adalah sistem Kehadiran Pelajar Automatik, zon Tanpa Wang Tunai di sekolah terpilih, dan Portal dan bukan perkhidmatan perbankan atau perkhidmatan kemudahan kredit.


5. Penyelenggaraan dan Penggunaan Akaun Anda


5.1 Semua Pengguna dikehendaki mendaftarkan dan membuat akaun untuk menggunakan Laman ini (“Akaun Pengguna”). Seorang Pengguna hendaklah memberikan semua maklumat itu tetapi tidak terhad kepada nama penuh seperti kad pengenalan atau pasport, kad pengenalan atau no pasport, no telefon, alamat e-mel dan EE berhak untuk meminta maklumat pada bila-bila masa termasuk selepas penciptaan awal Akaun Pengguna. Pengguna hendaklah memastikan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap.


5.2 Menetapkan had harian perbelanjaan harian. Anda boleh menetapkan had untuk perbelanjaan anak setiap sehari melalui aplikasi / laman web mudah alih.


5.3 Penyelarasan ID E-mel


 • Kemaskini alamat e-mel anda sendiri melalui Aplikasi Mudah Alih
 1. Klik pada Tetapan.
 2. Pilih Edit Profil.
 3. Dalam medan “E-mel”, masukkan alamat e-mel baru anda.
 4. Klik Simpan untuk mengesahkan dan menggunakan perubahan anda.
 • Kemas kini alamat e-mel untuk Pengguna lain melalui laman web (Pentadbir sahaja)
 1. Di bawah tab “Pendaftaran”, pilih Ibu bapa / Guru / Staf / Peniaga.
 2. Cari rekod pengguna untuk mengemas kini, kemudian klik Edit.
 3. Dalam medan “E-mel”, masukkan alamat e-mel baru.
 4. Klik Simpan.

5.4 Point kesetiaan untuk kanak-kanak


EE menawarkan peratusan urus niaga bulanan pengguna dalam bentuk cashback ke dalam akaun i-3s mereka. Kami berhak untuk mengubah peratusan cashback tanpa notis sewajarnya.


5.5 Pembelian oleh Pengguna / kanak-kanak


EE tidak bertanggungjawab terhadap kualiti, keselamatan, kesahihan atau aspek lain apa-apa barang atau perkhidmatan yang dibeli oleh Pengguna / anak-anak mereka.


6. Kata Laluan dan Keselamatan Akaun anda


Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan rahsia nama log masuk, akaun dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses ke komputer anda untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan ke akaun anda. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda, sama ada atau tidak anda dibenarkan. Anda perlu mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan bahawa:


 • Anda keluar dari akaun anda pada setiap akhir sesi;
 • Kata laluan anda disimpan sulit dan selamat dan memaklumkan kami dengan segera jika anda mendapati bahawa kata laluan anda telah diketahui oleh orang lain; dan
 • Jika kata laluan sedang digunakan, atau mungkin digunakan dengan cara yang tidak sah oleh orang lain. EE berhak untuk menolak arahan dan menamatkan akaun, mengikut budi bicaranya sendiri.

7. Ketepatan pendaftaran data


Sila pastikan butiran yang anda berikan semasa pendaftaran dan pembukaan akaun anda adalah tepat dan lengkap. Sila maklumkan EE dengan serta-merta apa-apa perubahan atau pengubahan yang diperlukan untuk maklumat yang telah anda berikan semasa pendaftaran. Anda boleh mengakses dan mengemas kini banyak maklumat yang telah anda berikan kepada EE.


8. Dasar Privasi


Laman web www.i-3s.com.my bersama-sama dengan aplikasi iPhone dan Android i-3s (“i-3s”) (secara kolektif dirujuk sebagai “Laman”) diuruskan oleh pemilik dan pengendali undang-undangnya Emerging Enterprise Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai “EE“), yang menyediakan aplikasi atas talian dan mudah alih untuk mempromosikan program kesetiaan dan ganjaran Peniaga yang menyertai (kemudian dirujuk sebagai “Peniaga”) dan untuk pengedaran dan penjualan produk dan perkhidmatan peniaga, nilai kad mudah alih, baucar dan kupon melalui platform pemasaran digital dan mudah alih. Pengguna boleh menggunakan Laman ini untuk menguruskan kredit mereka di e-wallet I-3s mereka (termasuk pembelian dan tambah nilai), program kesetiaan mereka dengan Peniaga atau untuk membeli kad nilai yang dapat ditebus untuk barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dan dijual oleh Peniaga.


Sebarang penggunaan Laman ini akan ditadbir oleh terma terma dan syarat penggunaan Laman di www.i-3s.com.my/terms-condition (“Perjanjian”) dan dasar privasi ini. Semua terma yang digunakan dalam Dasar Privasi ini hendaklah, kecuali dinyatakan sebaliknya, menanggung makna yang ditakrifkan dalam Perjanjian ini.


 • EE menghargai bahawa Pengguna mungkin bimbang tentang bagaimana maklumat mengenai Pengguna digunakan dan dikongsi. Notis ini menerangkan dasar privasi kami (“Dasar Privasi”).
 • Dengan melawat Laman ini, Pengguna disifatkan telah membaca, bersetuju dan menerima amalan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.
 • Jenis Maklumat Peribadi: Maklumat yang kami pelajari daripada Pengguna membantu kami memperibadikan dan terus meningkatkan perkhidmatan dan produk yang tersedia kepada Pengguna di i-3s. Jenis maklumat yang kami perlukan dan dikumpulkan adalah: –
 1. Maklumat dari Pengguna: Kami menerima dan menyimpan mana mana dan semua maklumat yang dimasukkan oleh Pengguna di Laman atau memberikan kami dengan cara lain. Pengguna memberikan kebanyakan maklumat tersebut semasa pendaftaran dengan kami dan apabila Pengguna mencari, membeli, menawar, menyiar, menyertai pertandingan atau soal selidik, atau berkomunikasi dengan khidmat pelanggan. Kami juga mungkin meminta Pengguna untuk maklumat peribadi pada masa-masa lain. Contoh-contoh jenis maklumat yang dapat mengenal pasti diri yang kami kumpulkan dari alamat e-mel Pengguna ke maklumat nama, alamat, jantina, tarikh lahir, telefon bimbit atau kad kredit anda. Kami menggunakan maklumat yang disediakan oleh Pengguna untuk tujuan seperti bertindak balas kepada permintaan Pengguna, menyesuaikan pembelian masa depan untuk Pengguna dan berkomunikasi dengan Pengguna.
 2. Cookies dan maklumat automatik: Kami mungkin menerima dan menyimpan jenis maklumat tertentu apabila Pengguna berinteraksi dengan kami. Sebagai contoh, seperti laman web lain, kami boleh menggunakan “cookies” dan kami memperoleh jenis maklumat tertentu apabila penyemak imbas web Pengguna mengakses i-3s. Cookies adalah pengecam abjad angka yang dipindahkan ke cakera padat melalui penyemak imbas web Pengguna untuk membolehkan sistem penghantar mengenali pelayar Pengguna dan untuk menyediakan ciri-ciri peribadi yang khusus.
 3. Sumber lain: Kami mungkin menerima maklumat tentang Pengguna dari sumber lain dan menambahkannya ke maklumat akaun kami.
 • Keselamatan maklumat:
 1. Kami melindungi keselamatan maklumat pengguna semasa penghantaran dengan menggunakan teknik penyulitan tinggi.
 2. Apabila menggunakan i-3s, ia juga sangat penting bagi Pengguna untuk melindungi daripada akses tanpa kebenaran kepada kata laluan Pengguna dan ke komputer pengguna dan / atau peranti mudah alih. Pastikan anda log keluar apabila selesai menggunakan komputer dan / atau peranti mudah alih yang dikongsi.
 • Bagaimana i-3s boleh menggunakan dan / atau berkongsi maklumat yang diterima:

i-3s boleh menggunakan maklumat yang dikongsi oleh Pengguna untuk menguatkuasakan mana-mana Terma dan Syarat berhubung dengan Laman ini dan untuk memberi anda perkhidmatan atau produk yang anda minta dan untuk melaksanakan aktiviti lain yang berkaitan dengan perkhidmatan dan produk tersebut, termasuk pengebilan dan pengumpulan. EE boleh berkongsi maklumat Pengguna hanya seperti yang diterangkan di bawah dan dengan syarikat berkaitan EE yang sama ada tertakluk kepada Dasar Privasi ini atau mengikuti amalan yang serupa seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.


 1. Ejen: Kami menggunakan syarikat dan individu lain untuk melaksanakan perkhidmatan untuk kami. Contoh-contoh termasuk menghantar pos pos dan e-mel, mengeluarkan maklumat berulang dari senarai pelanggan, menganalisis data, menyediakan bantuan pemasaran, menyediakan hasil carian dan pautan (termasuk senarai dan pautan berbayar), memproses pembayaran kad kredit, dan menyediakan perkhidmatan pelanggan. Mereka mempunyai akses kepada maklumat peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka, tetapi mungkin tidak menggunakannya untuk tujuan lain.
 2. Perniagaan tergabung yang kita tidak terkawal: Kami bekerja rapat dengan perniagaan sekutu kami. Dalam sesetengah kes, perniagaan ini boleh beroperasi atau dijemput untuk mengendalikan kedai di i-3s atau menjual tawaran kepada Pengguna di i-3s. Dalam kes lain, kami boleh mengendalikan kedai, menyediakan perkhidmatan, atau menjual barisan produk bersama dengan perniagaan ini. Kami boleh berkongsi maklumat Pengguna yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak ketiga ini.
 3. Tawaran Khas: Kadang-kadang kita boleh menghantar tawaran kepada kumpulan pengguna i-3s yang dipilih bagi pihak perniagaan lain. Anda boleh memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa untuk tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal pihak ketiga tersebut dengan menghubungi kami di support@emerging.com.my.
 4. Pemindahan perniagaan: Semasa kami terus mengembangkan perniagaan kami, kami mungkin menjual perniagaan kami atau menjual atau membeli anak-anak syarikat atau unit perniagaan. Dalam urus niaga tersebut, maklumat pelanggan mungkin merupakan salah satu aset perniagaan yang dipindahkan.
 5. Perlindungan dan penguatkuasaan: Kami melepaskan maklumat yang berkaitan dengan akaun dan maklumat peribadi lain apabila kami percaya pelepasan sedemikian sesuai untuk mematuhi undang-undang yang sedia ada; menguatkuasakan atau memohon Terma dan Syarat dan perjanjian lain; atau melindungi hak, harta, atau keselamatan EE, sekutunya, pegawai atau pekerja, peniaga, Pengguna dan lain-lain. Ini termasuk bertukar maklumat dengan syarikat dan organisasi lain untuk perlindungan penipuan dan pengurangan risiko kredit.
 6. Dengan persetujuan Pengguna: Dalam semua keadaan lain di mana Pengguna telah memilih untuk berkongsi maklumat tersebut.
 • Syarat Penggunaan, Pemberitahuan dan Semakan:
 1. Jika Pengguna memilih untuk melawat i-3s, lawatan Pengguna dan apa-apa pertikaian mengenai privasi adalah tertakluk kepada Dasar Privasi ini dan Terma dan Syarat, Perjanjian ini termasuk batasan liabiliti, timbang tara pertikaian dan penggunaan undang-undang Malaysia . Jika Pengguna mempunyai sebarang kebimbangan mengenai privasi di i-3s, sila hubungi kami di support@emerging.com.my dan kami akan menggunakan usaha terbaik kami untuk menyelesaikannya.
 2. Perniagaan kami yang berasaskan teknologi mungkin berubah secara tetap dan oleh itu Dasar Privasi kami dan Terma dan Syarat mungkin juga perlu dikemas kini dengan kerap. Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, Dasar Privasi semasa kami terpakai kepada semua maklumat yang kami ada mengenai Pengguna dan akaun Pengguna.

9. Akses ke Laman Web


9.1 Walaupun kami berusaha untuk menjadikan Laman ini tersedia pada setiap masa, beberapa penyelenggaraan teknikal dan peningkatan laman akan diperlukan dari semasa ke semasa. Pengguna mengakui kerana penyelenggaraan, naik taraf atau sebab-sebab di luar kawalan kami, Laman ini mungkin tidak tersedia atau ditangguhkan. Kami tidak memberi jaminan, nyata atau tersirat mengenai Laman termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kandungan di Laman, aplikasi mudah alih atau perkhidmatan yang tersedia melalui Laman ini. Khususnya, kandungan dan Tapak kami tidak mengandungi apa-apa bentuk nasihat, cadangan, perwakilan, pengesahan atau pengaturan oleh kami dan tidak dimaksudkan untuk diandalkan oleh Pengguna dalam membuat (atau menahan diri dari membuat) apa-apa pembelian tertentu atau keputusan lain. Pengguna perlu menjalankan usaha wajar mereka sendiri sebelum membuat sebarang keputusan sedemikian.


9.2 Kami dengan jelas menafikan semua waranti, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kebugaran untuk tujuan tertentu dan jaminan kebolehdagangan, berhubung dengan Laman ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada kandungan di Laman, perisian atau produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui laman ini. Kami tidak menjamin ketepatan, kandungan, atau ketepatan masa Laman tersebut atau bahawa mereka atau sistem berkaitan mematuhi atau bebas daripada virus atau sifat-sifat pencemaran atau pemusnahan yang lain.


9.3 EE akan membuat segala usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa urus niaga diproses pada masa yang tepat, tetapi kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berkenaan dengan masa yang diperlukan untuk menyelesaikan pemprosesan disebabkan oleh fakta bahawa Tapak kami sebahagian besarnya bergantung kepada faktor yang mungkin atau mungkin berada di luar kawalan kami seperti kelewatan dalam sistem perbankan, serta perkhidmatan Internet dan sebagainya.


9.4 Setakat mana yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, kami tidak akan sekutu, sekutu, pekerja, pegawai atau pembekal lain bertanggungjawab atas kerosakan langsung, khas, sampingan atau berbangkit (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, data atau kerugian kewangan lain) yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan (atau kegagalan penggunaan) atau pergantungan pada Laman atau pembelian yang dibuat oleh anda sama ada atau tidak sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari anda penggunaan Laman ini, walaupun kami telah dinasihatkan kemungkinan kemungkinan kerosakan itu timbul.


10. Lesen Untuk Akses Laman


EE memberi anda lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan sendiri Laman ini. Lesen terhad ini tidak termasuk:


 • penjualan semula atau penggunaan komersil Laman ini atau kandungannya, termasuk apa-apa pengumpulan dan penggunaan apa-apa penyenaraian produk, perihalan, atau harga atau apa-apa penggunaan derivatif laman ini atau kandungannya;
 • memuat turun atau menyalin maklumat akaun untuk manfaat laman web lain;
 • penggunaan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengumpulan data yang serupa;
 • pembiakan, pendua, menyalin, menjual, menjual semula, melawat, atau mengeksploitasi apa-apa untuk tujuan komersil, laman web ini atau mana-mana bahagian Laman ini;
 • memuat turun (selain daripada cache halaman) atau mengubahsuai laman, atau mana-mana bahagiannya, atas sebab apa pun
 • penggunaan i-3s atau nama gabungan, tanda niaga, logo atau apa-apa maklumat proprietari, dengan apa-apa cara. Pelanggaran mana-mana peruntukan ini dan penggunaan laman web secara tidak sah secara automatik menamatkan persetujuan atau lesen yang diberikan 

11. Condut Anda


EE tidak membenarkan Lamannya digunakan untuk kegiatan yang menyalahi undang-undang. EE mempunyai hak untuk mengambil tindakan pencegahan atau pembetulan untuk melindungi dirinya dan penggunanya.


Anda tidak boleh menggunakan Laman atau akaun anda dengan cara yang menyebabkan, atau mungkin menyebabkan, Laman, akaun atau akses kepadanya terganggu, rosak atau terjejas dengan apa-apa cara dan anda dikehendaki menggunakan Laman ini secara sah dan selaras dengan keperluan undang-undang.


Anda dikehendaki memahami dan mengakui bahawa semua maklumat, data, teks, perisian, muzik, bunyi, imej, gambar, grafik, video, mesej atau bahan lain (kandungan), sama ada secara umum atau dihantar secara persendirian melalui Laman ini, adalah satu-satunya tanggungjawab orang yang daripadanya kandungan itu berasal. Anda dikehendaki memahami dan mengakui bahawa dengan menggunakan Laman ini, anda mungkin terdedah kepada kandungan Laman yang mungkin menyinggung, tidak senonoh atau tidak menyenangkan. Dalam apa keadaan EE tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk apa-apa kandungan, termasuk, apa-apa pendedahan kepada kandungan yang menyinggung, tidak senonoh atau tidak menyenangkan, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis maklumat penggunaan apa-apa kandungan yang diposkan, dihantar melalui e-mel atau sebaliknya dihantar melalui Laman oleh Penggunanya. Dengan mendaftarkan akaun dengan i-3s, anda dengan ini membenarkan EE menggunakan mana-mana imej atau data yang disediakan oleh sekolah dan / atau Kementerian Pendidikan untuk tujuan i-3s.


Anda dilarang menggunakan Laman ini berkenaan dengan yang berikut:


 • Untuk tujuan penipuan, atau dengan niat untuk melakukan kesalahan jenayah atau aktiviti tidak senonoh, tidak senonoh atau tidak bermoral yang lain;
 • Untuk menghantar, menggunakan atau menggunakan semula apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, menyakitkan hati, kesat, sombong, memfitnah, cabul atau mengancam; atau menggunakannya untuk melanggar hak cipta, tanda dagangan, keyakinan, privasi atau apa-apa hak lain; atau selainnya memudaratkan pihak ketiga; atau menggunakannya dengan cara yang tidak menyenangkan atau mungkin menyebabkan atau mencetuskan ketidakharmonian kaum atau agama; atau yang terdiri daripada atau mengandungi virus perisian, kempen politik, solicitation komersial, surat berantai, surat massa atau sebarang spam,
 • Menimbulkan gangguan, kesulitan atau kebimbangan yang tidak perlu atau menjadi kacau ganggu.
 • Memprogram, menghantar, menggunakan atau menggunakan semula sebarang data yang mengandungi sebarang virus, Trojan, cacing, bom masa, batal bots, telur Paskah atau rutin pengaturcaraan komputer lain yang boleh merosakkan, menjejaskan secara terancang, memintas atau melepaskan sebarang sistem, data atau maklumat peribadi lain;
 • Lakukan apa-apa yang menimbulkan tanggungan untuk kami atau menyebabkan EE hilang (secara keseluruhan atau sebahagian) perkhidmatan ISP kami atau pembekal lain. Jika anda menggunakan, atau cuba menggunakan, laman untuk tujuan selain sebagai Sistem Kehadiran Pelajar Automatik, zon Cashless di sekolah terpilih dan mengurus akaun eWallet anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada mengganggu, menggodam, mengubah atau memusnahkan keselamatan atau fungsi Laman ini, akaun anda akan ditamatkan secara automatik dan anda akan bertanggungjawab untuk menuntut ganti rugi dan / atau boleh dihukum, termasuk pendakwaan jenayah jika berkenaan.

12. Ulasan, komen, komunikasi dan kandungan lain


Pengguna laman ini boleh menyiarkan ulasan, komen dan kandungan lain; menghantar komunikasi; dan mengemukakan cadangan, idea, komen, pertanyaan, atau maklumat lain, selagi kandungan itu sah dan tidak lucah, kesat, mengancam, memfitnah, menyerang privasi, melanggar hak harta intelektual, atau memfitnah pihak ketiga, , dan tidak terdiri daripada atau mengandungi virus perisian, kempen politik, solicitation komersial, surat berantai, surat massa, atau sebarang bentuk spam. Kami berhak (tetapi tidak menganggap kewajipan) untuk menghapuskan atau mengubah sebarang kandungan.


Anda akan mewakili dan menjamin bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak kepada kandungan yang anda siarkan; bahawa, pada tarikh kandungan atau bahan diserahkan kepada EE:


 • bahawa kandungan dan bahan adalah tepat;
 • penggunaan kandungan dan bahan yang anda berikan tidak melanggar sebarang dasar atau garis panduan EE yang berlaku dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau entiti (termasuk kandungan atau bahan tidak memfitnah).

Dengan mengemukakan apa-apa komunikasi, kandungan atau bahan kepada mana-mana perbualan atau perkhidmatan forum, jika ada, atau EE untuk diposkan sebagai semakan buku, anda secara automatik menjamin bahawa anda atau pemilik komunikasi, kandungan atau bahan tersebut telah memberikan EE secara nyata kepada royalti- bebas, tidak boleh ditarik balik, hak eksklusif dan tidak boleh ditarik balik untuk menggunakan, mengeluarkan, menerbitkan, menterjemah, menyalin semula, menyalin, dan mengedarkan kandungan atau bahan komunikasi tersebut secara keseluruhan atau sebahagian di seluruh dunia dan / atau memasukkannya dalam karya lain dalam mana-mana bentuk, media, atau teknologi yang kini diketahui atau dikembangkan untuk jangka masa penuh mana-mana hak cipta yang mungkin wujud dalam kandungan atau bahan komunikasi tersebut. Anda juga membenarkan mana-mana pengguna lain untuk mengakses, menyimpan, atau mengeluarkan semula komunikasi, kandungan atau bahan tersebut untuk kegunaan Pengguna Pengguna tersebut. Tertakluk kepada pemberian ini, pemilik komunikasi, kandungan atau bahan tersebut yang diletakkan di laman web dan perkhidmatan EE mengekalkan sebarang dan semua hak, yang mungkin wujud.


Sesetengah bahagian Laman ini mungkin mengandungi pengiklanan atau bahan lain yang dikemukakan kepada EE oleh pihak ketiga. Pengiklan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa bahan yang dikemukakan untuk dimasukkan ke dalam Laman ini mematuhi undang-undang antarabangsa dan nasional. EE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KESALAHAN, PEMELIHARAAN ATAU KEMUNGKINAN DALAM BAHAN PENGIKLANAN. EE tidak berniat untuk mendapatkan pautan atau bahan pengiklanan sebagai rujukan atau pengesahan entiti yang dihubungkan dan pautan disediakan untuk kemudahan.


13. Pampasan


Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang EE, anak-anak syarikat, sekutu, pegawai, ejen, rakan niaga atau rakan kongsi yang lain, dan pekerja, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau tuntutan, termasuk semua yuran guaman (berdasarkan asas peguam cara) pihak ketiga disebabkan atau yang timbul daripada kandungan yang anda serahkan, pos, menghantar atau menyediakan melalui Laman ini, penggunaan Laman Anda, sambungan anda ke Laman, pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan, pelanggaran Anda terhadap hak apa pun orang lain, atau pelanggaran mana-mana undang-undang yang berkenaan.


14. Pautan dan Laman Web Luar


Laman ini boleh menyediakan, atau pihak ketiga boleh menyediakan, pautan ke tapak perbankan internet, tapak atau sumber lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa EE tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut dan EE Oleh itu, tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web atau sumber luar tersebut, dan tidak mengesahkan dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kandungan, pengiklanan, produk, atau bahan lain yang tersedia atau tersedia dari laman atau sumber tersebut. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Tapak itu tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa cara sekalipun untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan kepada apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang ada pada atau melalui apa-apa tapak atau sumber seperti itu. Anda perlu membuat sebarang siasatan yang anda rasa perlu atau sesuai sebelum meneruskan transaksi dengan mana-mana pihak ketiga ini.


15. Hak Cipta, Tanda Perdagangan dan Hak Harta Intelek lain


Anda mengakui bahawa semua kandungan asal di laman web ini seperti teks, grafik, logo, imej, audio dan klip video dan perisian dilindungi oleh hak cipta, cap dagangan atau hak harta intelek yang dimiliki oleh EE atau sekutunya. Di samping itu, penyusunan (yang bermaksud pengumpulan, pemilihan, penyelarasan dan penyusunan) dan penambahbaikan atau apa-apa kandungan pada laman dan perkhidmatan EE juga dilindungi oleh hak cipta atau hak intelektual lain yang dimiliki oleh EE atau pembekal kandungannya.


Semua tanda dagangan yang muncul di laman web ini adalah hak milik EE atau pemilik masing-masing. Semua hak terpelihara.


Kami berjanji untuk mempertahankan anda atau, atas pilihannya, menyelesaikan sebarang tuntutan atau tindakan yang dibawa terhadap anda yang mendakwa bahawa pemilikan atau penggunaan aplikasi mudah alih (atau mana-mana bahagiannya) selaras dengan Terma dan Syarat ini melanggar hak harta intelektual satu pertiga parti. Anda bersetuju bahawa, jika anda mengetahui tentang apa-apa tuntutan pihak ketiga sedemikian, anda hendaklah dengan secepat yang dapat memberitahu kami tentang tuntutan itu, menyatakan jenis tuntutan itu dengan terperinci yang munasabah; dan tidak membuat apa-apa pengakuan liabiliti, perjanjian atau kompromi berkaitan dengan tuntutan itu tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu. Anda selanjutnya mengakui bahawa ini merupakan ubat eksklusif dan satu-satunya liabiliti kami berkenaan dengan tuntutan tersebut.


Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan mempertahankan atau menyelesaikan apa-apa tuntutan pihak ketiga sedemikian di mana tuntutan tersebut berkaitan dengan pemilikan, penggunaan, pembangunan, pengubahsuaian atau penyelenggaraan aplikasi mudah alih anda (atau mana-mana bahagiannya) selain daripada mengikut Terma dan Syarat ini, penggunaan aplikasi mudah alih dalam kombinasi dengan mana-mana perkakasan atau perisian jika pelanggaran itu telah dielakkan dengan tidak menggunakan perisian atau perkakasan itu.


16. Penafian Waranti dan Perwakilan


Tapak ini disediakan oleh Emerging Enterprise pada asasnya dan sebagai asas yang tersedia. Enterprise yang muncul tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai operasi laman web ini dan sistem pembayarannya. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, EE menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:


 1. Jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran;
 2. Waranti bahawa kandungan tapak web adalah bebas dari jangkitan virus atau apa-apa lagi, yang mencemarkan atau merosakkan sifat;
 3. Waranti bahawa laman atau perkhidmatan itu akan memenuhi keperluan anda atau bahawa akses ke laman web atau perkhidmatan akan terganggu, tepat pada masanya, terjamin, atau bebas daripada kesilapan;
 4. Bahawa kualiti apa-apa produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui laman web akan memenuhi jangkaan anda, dan sebarang kesalahan dalam perisian akan diperbetulkan.

Apa-apa bahan yang dimuat turun atau yang diperolehi melalui penggunaan perkhidmatan itu dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri dan bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan merosakkan sistem komputer anda atau kehilangan data yang hasil daripada memuat turun apa-apa bahan tersebut.


Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang diperoleh oleh anda EE atau melalui atau dari Laman ini akan membuat apa-apa waranti (kecuali untuk salah nyataan palsu oleh EE) mengenai operasi Laman ini atau maklumat, kandungan, bahan atau produk termasuk dalam Laman ini.

17. Had tanggungan


EE tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kerosakan kehilangan keuntungan, hasil, peluang, perniagaan, muhibah, penggunaan, data atau kerugian tidak ketara lain (walaupun EE telah dinasihatkan atau menyedari kemungkinan dames tersebut), yang disebabkan oleh:


 • Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman atau perkhidmatan melalui Laman ini;
 • Penyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga ke atas Perkhidmatan;
 • Akses tanpa kebenaran atau pengubahan penghantaran atau data anda;
 • Pemulihan kos atau pemerolehan barangan dan perkhidmatan pengganti yang terhasil daripada sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau dari Laman atau perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman ini; atau
 • Sebarang perkara lain yang berkaitan dengan laman atau barang, perkhidmatan dan maklumat boleh didapati melalui Laman ini.

Anda bersetuju bahawa tidak kira mana-mana undang-undang atau undang-undang yang berlawanan, sebarang tuntutan atau sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman atau terma dan syarat mesti difailkan dalam tempoh satu (1) Tahun dari tarikh tuntutan atau sebab sedemikian tindakan timbul atau dihalang untuk selama-lamanya.


EE tidak menghadkan apa-apa cara liabiliti oleh undang-undang untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian atau pelanggaran tugas.


18. Pengambilan Hak Pemulihan dan Hak EE


Tanpa mengehadkan ubat-ubatan lain, kami boleh mengemas kini maklumat yang tidak tepat atau salah yang anda berikan kepada kami, hubungi anda dengan cara lain selain elektronik, segera memberi amaran kepada komuniti tentang tindakan anda

19. Perselisihan Hukum


Sekiranya pertikaian timbul antara anda dan EE, matlamat kami adalah untuk memberi anda cara yang netral dan kos efektif untuk menyelesaikan pertikaian dengan cepat. Oleh itu, anda dan EE bersetuju bahawa apa-apa kontroversi atau tuntutan di sisi undang-undang atau ekuiti yang timbul daripada Terma-terma dan Syarat-syarat atau laman (Tuntutan) ini akan diselesaikan melalui pengantaraan oleh mediator yang dipersetujui bersama secara bertulis oleh Anda dan EE, dan gagal menyelesaikannya oleh pengantaraan, melalui litigasi. Sebelum menggunakan salah satu alternatif ini, EE sangat menggalakkan pengguna untuk menghubungi EE secara langsung untuk mencari penyelesaian.


20. Komunikasi elektronik


Apabila anda melawat EE / www.i-3s.com.my atau menghantar e-mel kepada kami, anda berkomunikasi dengan kami secara elektronik. Kami berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis di laman web. Untuk tujuan kontrak, anda bersetuju untuk menerima komunikasi daripada kami secara elektronik dan anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik memenuhi apa-apa keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut secara bertulis.


21. Perubahan atau Pindaan kepada Syarat dan Keterasingan


Kami berhak untuk membuat perubahan kepada Laman, dasar dan Terma dan Syarat kami pada bila-bila masa. Anda akan tertakluk kepada polisi dan Terma dan Syarat yang berkuatkuasa pada masa anda menyertai Program i-3s, melainkan jika perubahan kepada dasar atau syarat ini diperlukan oleh undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan (dalam hal ini akan dikenakan kepada pesanan yang diletakkan sebelumnya oleh anda).


Jika mana-mana syarat-syarat ini dianggap tidak sah, tidak sah, atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, keadaan itu akan dianggap terasing dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan apa-apa keadaan yang tinggal. Pihak-pihak berkenaan bagaimanapun bersetuju bahawa mahkamah harus berusaha untuk menguatkuasakan niat pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam ketentuan dan untuk menetapkan ketentuan tersebut sampai batas maksimum yang diizinkan oleh undang-undang sehingga menyebabkan ketentuan tersebut berlaku dan berlaku.


Sekiranya terdapat perkhidmatan Program i-3s versi baru di Apple Store dan / atau Play Store, penyertaan pengguna yang berterusan dalam Program ini akan dianggap menerima Terma dan Syarat ini.


22. Acara di luar kawalan kami yang munasabah


Perusahaan yang baru muncul, sekutunya, pegawai, pekerja dan penyedia perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab atau dianggap gagal untuk sebarang kelewatan atau kegagalan dalam prestasi atau gangguan penyampaian apa-apa kandungan yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari sebarang sebab atau keadaan di luar atau kawalan yang munasabah, termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan peralatan elektronik atau mekanikal atau talian komunikasi, telefon atau masalah sambungan lain, virus komputer, akses tanpa kebenaran, kecurian, kesalahan operator, cuaca buruk, gempa bumi atau bencana alam, serangan atau masalah buruh lain, peperangan , atau sekatan kerajaan.


23. Pengecualian


Sekiranya anda melanggar syarat-syarat ini dan kami tidak mengambil tindakan, kami masih berhak untuk menggunakan hak dan remedi kami dalam sebarang keadaan lain di mana anda melanggar syarat-syarat ini.


24. Undang-undang dan bidang kuasa yang berkuasa


Syarat-syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Anda bersetuju, seperti yang kita lakukan, untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Mengenai perkhidmatan e-wallet dan terma dan syarat kad tanpa tunai, sila rujuk Lampiran A Terma dan Syarat ini.


LAMPIRAN A


Berikut ini menerangkan syarat dan syarat yang mana KiplePay Sdn Bhd (“Kiple“) menawarkan perkhidmatan e-wallet dan kad tanpa tunai (“Terma dan Syarat”).


 1. Pemerbadanan Polisi ke dalam Terma dan Syarat

Dasar-dasar berikut disifatkan telah dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat ini dengan rujukan dan memberikan terma dan syarat tambahan yang berkaitan dengan perkhidmatan e-wallet tertentu (“e-Wallet”) dan kad tanpa tunai (“Kad”) yang kami tawarkan.


E-Wallet dan Kad secara kolektif dirujuk sebagai “Perkhidmatan”.


Setiap dasar dan Terma dan Syarat ini boleh ditukar dari semasa ke semasa dan berkuatkuasa serta merta selepas kami menyiarkan perubahan di Laman kami (seperti yang ditakrifkan selepas ini). Di samping itu, apabila menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa anda tertakluk kepada sebarang dasar atau peraturan yang diposkan bersama Perkhidmatan kami. Semua dasar atau peraturan yang disertakan dengan ini dimasukkan dengan merujuk kepada Terma dan Syarat ini.


 1. Penerimaan Terma dan Syarat

Terma dan Syarat ini menetapkan keseluruhan perjanjian antara anda dan Kiple dan terpakai bagi penggunaan Perkhidmatan anda.

Sila ambil perhatian bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan, anda dianggap telah membaca dan menandakan perjanjian anda untuk terikat oleh Terma dan Syarat ini, seperti yang dikemas kini dan diubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami.


Di samping itu, apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, semasa atau masa hadapan, anda juga akan tertakluk kepada terma dan syarat lanjut, dasar dan garis panduan yang berkaitan dengan perkhidmatan tertentu itu. Segala terma dan syarat lanjut, dasar dan garis panduan, akan dianggap dimasukkan dalam Terma dan Syarat ini.


Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat Terma dan Syarat ini, jangan gunakan atau akses Perkhidmatan kami.

Anda mesti membaca, bersetuju dengan, dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini dan Dasar Privasi, yang merangkumi terma dan syarat yang dinyatakan secara jelas di bawah dan yang dimasukkan dengan rujukan, sebelum anda menggunakan Perkhidmatan kami.


Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang Perkhidmatan dan bagaimana ia berfungsi, sila rujuk Kiple.

Kami boleh meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan memaparkan syarat yang dipinda di Laman kami.


Untuk mengelakkan keraguan, laman bermaksud

 • Laman web https://www.i-3s.com.my; dan
 • Aplikasi Mudah Alih i-3S (“App i-3S”).

Dalam Terma dan Syarat ini, anda atau cara anda ada mana-mana orang atau entiti yang menggunakan Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada ibu bapa, pelajar dan / atau kakitangan sekolah yang mengambil bahagian (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Pengguna”). Kecuali dinyatakan sebaliknya, kami atau kami akan merujuk secara kolektif kepada Kiple dan / atau sekutunya.


 1. Hubungan Undang-undang antara Anda dan Kiple

Kiple adalah pembekal khidmat untuk kehadiran pelajar dan sistem pembayaran bersepadu (“Sistem i-3S”). Kiple bertindak sebagai fasilitator untuk membantu anda memindahkan dana ke dalam e-wallet dan / atau membuat bayaran kepada pihak ketiga melalui penggunaan e-Wallet dan / atau Kad di sekolah-sekolah awam terpilih di Malaysia (“Sekolah Penyertaan”).


Bahagian 1


Terma dan Syarat e-Wallet


Kiple akan menyediakan dua jenis e-Wallet yang merupakan e-Wallet Utama dan e-Wallet Subsidiari.


Untuk mengelakkan keraguan,


 • e-Wallet Utama bermaksud e-Wallet yang dicipta oleh ibu bapa dan / atau kakitangan semasa pendaftaran akaun dalam sistem i-3S.
 • Anak e-Wallet adalah e-Wallet yang dilampirkan pada kad tanpa tunai (“Kad”) yang dikeluarkan kepada pelajar dan / atau kakitangan (“Pemegang Kad”) dan digunakan di Sekolah Penyertaan. Setiap Kad dikaitkan dengan aplikasi i-3S yang digunakan oleh ibu bapa dan / atau kakitangan yang sewajarnya di Sekolah Penyertaan.

E-Wallet Utama dan e-Wallet Subsidiari secara kolektif dirujuk sebagai “e-Wallet”.


Kiple pada setiap masa akan memegang dana anda berasingan daripada dana korporatnya, tidak akan menggunakan dana anda untuk perbelanjaan operasi atau sebarang tujuan korporat lain, dan tidak akan secara sukarela membuat dana tersedia kepada pemiutangnya sekiranya kebankrapan / insolvensi atau untuk mana-mana pihak lain tujuan. Anda mengakui bahawa Kiple bukan bank dan Perkhidmatan adalah pembayaran e-wallet dan perkhidmatan kad tanpa tunai dan bukan perkhidmatan perbankan atau perkhidmatan kemudahan kredit.


Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menerima faedah atau pendapatan lain atas dana yang dikendalikan Kiple sebagai pemegang kepentingan anda.


A) Atas Akaun e-Wallet utama


Anda boleh meningkatkan e-Wallet Utama melalui akaun anda dengan mana-mana bank yang menawarkan perkhidmatan perbankan internetnya kepada Kiple. Anda boleh menambah e-Wallet Utama anda dengan apa-apa amaun sehingga amaun maksimum seperti yang dinyatakan dalam App i-3S, yang mengikut budi bicara mutlak anda. Pengguna boleh memilih untuk menambah e-Wallet Utama mereka dari akaun bank mereka melalui bank peserta, kad debit dan / atau kad kredit yang terlibat dan jumlah tersebut akan disediakan dalam e-Wallet Utama mereka seketika. Atas ini juga boleh didapati melalui mesin juruwang automatik CIMB bank (“ATM”) dan mesin deposit tunai (“CDM”) dan ia akan mengambil satu (1) Hari Perniagaan untuk pemprosesan.


Pengguna akan dikenakan yuran transaksi seperti yang dinyatakan dalam App i-3S untuk setiap urus niaga tambahan yang dibuat dalam e-Wallet Utama. Berhubung dengan e-Wallet Anak-Anak, Pengguna boleh menambah akaun dengan memindahkan wang dari e-Wallet Utama. Mekanisme pemindahan dijelaskan lebih lanjut di bawah Perkara B di bawah.

Untuk mengelakkan keraguan “Hari Perniagaan” bermaksud hari (tidak termasuk hari Sabtu, Ahad dan hari cuti umum) di mana bank perdagangan dibuka untuk perniagaan di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Selangor Darul Ehsan.


B) Pembayaran dan / atau Pemindahan dari e-Wallet anda


Anda boleh membuat apa-apa bayaran untuk apa-apa jumlah melalui e-Wallet anda, sehingga jumlah dana yang anda miliki dalam e-Wallet anda.


Ibu bapa dan / atau kakitangan boleh membuat apa-apa jumlah pemindahan untuk apa-apa amaun melalui e-Wallet Utama anda, sehingga jumlah dana yang anda miliki di dompet utama anda kepada Anak e-Wallet. Tiada yuran transaksi yang dikenakan untuk pemindahan wang dari e-Wallet Utama ke e-Wallet Anak-Anak.


C) Tutup Akaun e-Wallet


Penutupan e-Wallet Anak Syarikat


Anda boleh menutup e-Wallet Subsidiari anda pada bila-bila masa dengan memulangkan Kad kepada Kiple melalui pentadbiran sekolah. Kiple tidak dapat menutup e-Wallet Subsidiari jika anda gagal memulangkan Kad kepada Kiple. Sekiranya Kad hilang dan / atau tidak dapat dikembalikan, sejumlah Ringgit Malaysia Sepuluh dan Enam Puluh (RM10.60) akan dikenakan dan yang sama akan ditolak daripada Anak Syarikat e-Wallet. Tiada yuran transaksi yang dikenakan oleh Kiple untuk menutup e-Wallet Subsidiari. Sebelum Kiple menutup e-Wallet Subsidiari, mana-mana dan semua baki di dalam e-Wallet Subsidiari akan dipindahkan ke e-Wallet Utama dan selepas itu e-Wallet akan ditutup dalam masa dua (2) Hari Perniagaan dari penerimaan Kad.


Tutup e-Wallet Utama


Anda boleh menutup e-Wallet Utama dengan syarat bahawa tiada e-Wallet Anak Syarikat yang dipautkan ke e-Wallet Utama. Yuran transaksi akan dikenakan dan yang sama akan ditolak dari e-Wallet Utama. Tidak ada jumlah minimum yang kekal dalam e-Wallet yang diperlukan untuk menutup e-Wallet Utama. Sekiranya baki dalam e-Wallet Utama adalah kurang dari yuran transaksi, sebarang baki yang tinggal di e-Wallet Utama akan digunakan untuk menunaikan yuran transaksi. Kiple boleh meminta maklumat untuk tujuan menamatkan e-Wallet Utama dan Pengguna bersetuju untuk memberikan maklumat yang diperlukan. Baki selebihnya dalam e-Wallet Utama (jika ada) akan dipindahkan ke akaun bank yang ditetapkan oleh pengguna dan penutupan e-Wallet Utama hendaklah

diproses dalam masa tiga puluh (30) Hari Perniagaan dari permintaan Pengguna untuk menutup e-Wallet Utama dengan syarat semua maklumat yang diperlukan telah diberikan kepada Kiple.


D) e-Wallet: Baki Tunai, Atas, Had, Pengeluaran dan Penggunaan


Setiap pengeluaran mempunyai surcaj pentadbiran seperti yang dinyatakan dalam App i-3S walau apa pun jumlah yang dikeluarkan dan proses penarikan balik akan selesai dalam masa tiga puluh (30) Hari Perniagaan dengan syarat semua maklumat yang diperlukan oleh Kiple telah diberikan oleh Pengguna. Jumlah pengeluaran hendaklah dibuat kepada akaun bank yang ditetapkan pengguna dengan sewajarnya. Pengeluaran hanya dibenarkan untuk e-Wallet Utama dan tidak dibenarkan untuk e-Wallet Subsidiari.


Bahagian 2


Terma dan Syarat Kad


Kad tersebut hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kad yang ditetapkan, yang mana mana-mana liabiliti dan / atau ganti rugi yang terhasil daripada penggunaan yang tidak dibenarkan akan ditanggung oleh Pemegang Kad.


A) Penggunaan Kad


Sebaik sahaja Kad diaktifkan dan Kad dibebankan dengan dana, Pemegang Kad boleh mula menggunakan Kad untuk membeli barangan dan / atau perkhidmatan di mana sahaja di mana Kad diterima. Setiap kali Pemegang Kad menggunakan Kad untuk membeli barangan dan / atau perkhidmatan, Kiple diberi kuasa untuk memotong dana Pemegang Kad dari Akaun Kad Pemegang Kad.


Untuk mengelakkan keraguan, Akaun Kad bermaksud Akaun e-Wallet Anak-anak yang ditetapkan, dikendalikan dan dikendalikan oleh Kiple berhubung dengan Kad yang berkaitan yang dikeluarkan.


Kad tidak boleh dipindah milik dan hanya boleh digunakan secara eksklusif oleh Pemegang Kad. Kad tidak akan dipersetujui oleh Pemegang Kad sebagai jaminan untuk sebarang tujuan. Pemegang Kad tidak akan memberikan Kad kepada pihak ketiga lain atau membenarkan mereka menggunakannya untuk caj, pengenalan atau sebarang tujuan lain. Sekiranya Pemegang Kad berbuat demikian, Pemegang Kad akan bertanggungjawab ke atas semua caj yang dibuat dengan Kad akibatnya.


Pemegang Kad kerap mengkaji Akaun Kad Pemegang Kad untuk memeriksa dan mengesahkan Imbangan Semasa sebelum menggunakan Kad. Pemegang Kad mesti memastikan bahawa terdapat dana yang mencukupi di dalam Akaun Kad untuk membayar setiap Urus Niaga dan untuk menampung jumlah yang diurus pada Akaun Kad, termasuk pembelian, urus niaga berulang, yuran dan caj lain. Jika jumlah dalam Akaun Kad tidak mencukupi, Transaksi akan ditolak.


Untuk mengelakkan keraguan,


 • “Baki Semasa” bermaksud jumlah baki prabayar yang terdapat di dalam Akaun Kad.
 • “Transaksi” bermaksud semua urus niaga yang dilakukan melalui penggunaan Kad, termasuk tetapi tidak terhad kepada, transaksi dalam talian, transaksi berulang, urus niaga reload dan transaksi lain.

Semua Urus Niaga yang dijalankan dengan Kad hanya akan dicerminkan dan diposkan ke Akaun Kad Pemegang Kad selepas mereka telah diserahkan oleh pedagang / bank pengambilalihan masing-masing dan diproses oleh rangkaian pembayaran kepada Kiple.


Pemegang Kad bersetuju untuk tidak menggunakan Kad untuk atau berkaitan dengan sebarang aktiviti atau tujuan yang menyalahi undang-undang (termasuk tanpa batasan perjudian dalam talian) (“Tujuan yang Tidak Sah”).


Sekiranya Pemegang Kad menggunakan kad untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang, Kiple boleh menolak pembayaran untuk urus niaga yang terjejas dan menamatkan Kad dengan serta-merta, tanpa sebarang tanggungan pada Kiple. Walau apa pun di atas, Pemegang Kad terus bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar Kiple amaun yang terhutang berkenaan dengan urus niaga terjejas, jika ada, dan tidak akan menggunakan ini sebagai pembelaan untuk menolak pembayaran amaun yang terhutang kepada Kiple.


Kad itu dan pada setiap masa akan kekal sebagai harta Kiple dan akan diserahkan kepada Kiple dengan segera atas permintaan dan boleh diambil alih pada bila-bila masa. Dengan memohon dan melanggan Kad dan / atau dengan mengekalkan, menggunakan atau membenarkan penggunaan Kad, Pemegang Kad bersetuju dan menjalankan:


 • tidak menggunakan Kad untuk membeli barangan atau perkhidmatan haram atau menggunakannya untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang dan / atau penipuan;
 • untuk memberitahu dengan segera Kiple sebarang kehilangan atau kecurian Kad; dan
 • mematuhi dan hanya menggunakan Kad dengan ketat mengikut Terma dan Syarat ini.

Pemegang Kad tidak boleh menggunakan Kad untuk tujuan perniagaan dan / atau komersil yang dianggap tidak boleh diterima oleh Kiple dan Kiple berhak untuk menggantung kebenaran untuk penggunaan Kad untuk aktiviti tersebut.


Sekiranya Kad digunakan dengan cara lain selain seperti yang dibenarkan dalam Terma dan Syarat ini, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Kiple boleh, atas pilihan dan tanpa mengecualikan mana-mana hak, mengiktiraf Urus Niaga dan mendebit atau mengecualikan Kad tersebut dengan sewajarnya. Mana-mana aktiviti pertaruhan dan / atau perjudian dalam talian adalah dilarang dan Pemegang Kad bersetuju bahawa Kiple tidak berhutang kepada Pemegang Kad apa-apa kewajipan dan / atau kewajipan untuk mengawasi dan menangguhkan penggunaan Kad untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang. Jika Kiple mendapati bahawa Kad telah digunakan untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang atau penipuan, Kiple berhak untuk menggantung dan / atau menamatkan penggunaan Kad dengan serta-merta tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Walau apa pun di atas, Kiple mempunyai hak untuk menggantung atau menolak sebarang Transaksi pada budi bicara tunggal dan mutlak Kiple.


B) Pembayaran tanpa perhubungan


Kad ini terdiri daripada fungsi “Hubungi Tanpa Pembayaran” dan Kiple bekerja dengan pedagang yang mengambil bahagian dengan penerimaan “gelombang” sehingga had maksima amaun yang ditetapkan dan / atau dibenarkan oleh Pemegang Kad. Untuk mengelakkan keraguan, “Pembayaran Tanpa Hubungan” bermaksud transaksi yang dilakukan dengan memegang Kad di hadapan pembaca tanpa sentuh dan tanpa perlu memasukkan atau menggesek Kad tersebut.


C) Liabiliti yang berkaitan dengan Pemegang Kad dan Pedagang


Kiple tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa perbuatan atau peninggalan mana-mana pertubuhan saudagar termasuk apa-apa keengganan untuk menerima Kad, atau apa-apa kecacatan atau kekurangan dalam apa-apa barang dan / atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada Pemegang Kad oleh pedagang sedemikian.


Pemegang Kad akan menyelesaikan semua aduan, tuntutan dan pertikaian terhadap peniaga secara langsung dan Pemegang Kad bersetuju untuk tidak melibatkan Kiple dalam sebarang tuntutan, pertikaian atau prosiding undang-undang.


Apa-apa tuntutan dan / atau pertikaian yang mungkin dimiliki oleh Pemegang Kad terhadap pertubuhan saudagar tidak akan melepaskan Pemegang Kad kewajipan untuk membayar amaun yang terhutang kepada Kiple.


D) Kehilangan atau Kecurian Kad


Kiple tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang Transaksi yang dilakukan akibat kehilangan atau kecurian Kad.


Sekiranya pendedahan kepada mana-mana orang yang tidak dibenarkan atau penggunaan tanpa kebenaran Kad atau Kad Pemegang Kad yang tidak dibenarkan atau dicuri, Pemegang Kad mesti segera menyahaktifkan Kad dengan menghubungi Talian Kerani Pelanggan untuk menyekat Akaun Kad. Kiple akan mengambil tindakan yang perlu untuk menyekat Kad Pemegang Kad apabila menerima arahan oleh Pemegang Kad.